Lokalt | Besök av Indelningskommittén

By on 12 december, 2015

Igår besökte regeringens Indelningskommitté, med dess båda utredare Barbro Holmberg och Kent Johansson, Region Örebro län för ett möte om arbetet med att skapa färre och större regioner i Sverige. Indelningskommittén har regeringens uppdrag att dela in Sverige i större regioner än i dag.

Vi ser fram emot ett Sverige med större regioner, säger Marie-Louise Forsberg Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Jag är övertygad om att större regioner kommer att leda till en bättre regional utveckling och bättre förutsättningar för en jämlik vård i hela landet.

Stråket Oslo-Stockholm är viktigt
Vår ståndpunkt från länet, som vi också har framfört tidigare, är att stråket Oslo-Stockholm är viktigt för oss. De länsgränser som vi har i dag är från 1600-talet och stämmer dåligt med de levnads- och resemönster som dagens människor har som bor, jobbar och har sin fritid på många olika orter på ett helt annat sätt än förr.

Fakta:
Indelningskommittén ska i sitt arbete med en ny läns- och landstingsindelning utgå från vilka behov medborgare och näringsliv har i olika frågor bl.a. transporter, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, utbildning, kultur och en god miljö. Kommittén ska senast den 29 februari 2016 till regeringen lämna en delredovisning som innefattar en lägesbeskrivning av dialogen med berörda parter, förslag på den fortsatta processen och en redogörelse för behovet av eventuella kompletteringar av uppdraget. Kommittén ska lämna en motsvarande delredovisning senast den 31 januari 2017. Om kommittén finner att det är möjligt att genomföra en eller flera indelningsändringar som kan träda i kraft den 1 januari 2019 ska kommittén lämna ett delbetänkande senast den 30 juni 2016.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2017.

You must be logged in to post a comment Login