Lokalt | Mer cykel- och kollektivtrafik – mindre bilåkande

By on 21 april, 2016

Mer cykel- och kollektivtrafik – mindre bilåkande, handlingsplan för hållbart resande skickas ut på remiss.

Hur kan vi få fler att åka kollektivtrafik och cykla till jobbet och på tjänsteresor istället för att åka bil? Det är huvudfrågan i det förslag på handlingsplan för hållbart resande som Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad nu skickar ut på remiss till länets kommuner och andra berörda.

Transporterna står för en stor andel av utsläppen av växthusgaser i såväl Europa som i Sverige. I Örebro län är utsläppen från transportsektorn över 37 procent av de totala utsläppen. Handlingsplanen för hållbart resande ska leda till att biltrafiken i Örebro län minskar till förmån för resande med hållbara transportslag. Detta ska också stärka företagens konkurrenskraft och öka deras möjlighet till kompetensförsörjning.

Nödvändigt för att nå energi- och klimatmål
För att nå våra miljö-, energi- och klimatmål så måste vi ställa om till ett transportsnålt samhälle, säger Mats Gunnarsson (MP), regionråd och ordförande i nämnden för samhällsbyggnad. Det räcker alltså inte med att arbeta med nya bränslen och fordon utan vi måste försöka få människor att resa på ett hållbart sätt.

Prognoserna visar att personbilstrafiken måste minska 10-20 procent medan lokal och regional kollektivtrafik måste öka med 130 procent och gång och cykel måste öka 240 procent för att vi ska nå visionen om ett transportsnålt samhälle 2030.

Fler ska prova kollektivtrafik
Hur den här förändringen ska gå till diskuteras i förslaget till handlingsplan och innebär bland annat att Region Örebro län tar på sig att samordna det regionala mobilitetsarbete och inrättar en tjänst för detta från 2017. Projektets inriktning blir i huvudsak att arbeta med Region Örebro läns, kommunernas och cirka 5-10 större företags egna tjänsteresor och de anställdas arbetspendling genom olika aktiviteter och kampanjer. Det kan till exempel handla om att de anställda får prova på kollektivtrafik eller att skapa förutsättningar och koncept för att fler ska cykla.

Hållbar tillväxt
Ökat hållbart resande finns med som viktiga mål både i den regionala utvecklingsstrategin for Örebroregionen och i Örebro läns energi- och klimatprogram. Att utveckla möjligheterna att resa hållbart är också viktigt för att stärka Örebroregionen som arbetsmarknadsregion och för en hållbar tillväxt.

Handlingsplanen och förslaget har tagits fram inom en förstudie kring hållbart resande som finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Örebro län.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login