Lokalt – Ombyggnad av spårområdet på Örebro central

By on 4 oktober, 2016

Den 30 september antog sju län En Bättre Sits, en gemensam storregional systemanalys som beskriver de infrastruktursatsningar Stockholm, Uppsala, Örebro, Västmanland, Sörmland, Östergötland och Gotland behöver de kommande åren.

Genom att samverka kring infrastrukturen kan länen få ökat gehör hos staten när resurser ska fördelas. Därför har länen Örebro, Västmanland, Södermanland, Uppsala, Stockholm, Östergötland och Gotland, som tillsammans bildar en funktionell arbetsmarknadsregion, tagit fram en gemensam plan för infrastruktur- och transportfrågor.

8 av 10 tåg börjar eller slutar i Stockholm och en avsevärd del av Sveriges godstransporter sker genom regionen. För att kunna fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt behöver vi investera i tillgänglighet.

Företag ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt nå sina samarbetspartners, kunder och medarbetare. Godstransporter ska kunna ske hållbart till, från och genom regionen. Människor ska kunna bo, arbeta och studera i hela regionen.

Stockholm-Mälarregionens sju län representerar närmare fyra miljoner invånare. Inom det gemensamma samverkansforumet En Bättre Sits har vi nu efter ett gediget och konstruktiv arbete tagit fram en ny storregional systemanalys. Målbilden är att den ska bidra till mer infrastruktur, tillväxt och arbetstillfällen i hela regionen för alla som bor, jobbar och verkar här under lång tid framöver, säger Kristoffer Tamsons (M), Trafiklandstingsråd för Stockholms läns landsting, samt ordförande En Bättre Sits.

Inför kommande infrastrukturperiod vill sju län genom En Bättre Sits särskilt lyfta följande behov – utan inbördes rangordning – kopplade till tillgängligheten i de storregionala stråken in mot Stockholm och till/från Stockholms regionala stadskärnor samt en effektiv godshantering och varuförsörjning:

Ostkustbanan: Två nya spår behövs på den hårt belastade sträckan Uppsala-Skavstaby, dvs. fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala. Därtill ny station för regionaltåg i Solna, med anslutning till pendeltåg, tunnelbana och spårväg.

Mälarbanan: Kapacitet för utökad trafik på sträckan Arboga-Hovsta, till nytta även för en utökad trafik på Svealandsbanan samt för att kunna vända fler tåg i Arboga. Därtill ombyggnad av spårområdet på både Örebro central och Västerås central för att klara en utökad persontrafik och frigöra kapacitet för gods samt ny station för regionaltåg i Barkarby, med anslutning till såväl pendeltåg som tunnelbana.

Svealandsbanan: Kapacitet för utökad trafik på sträckan Folkesta-Rekarne, till nytta även för trafiken med UVEN.

Hallsberg rangerbangård: Ökad kapacitet på överlämnings- och rangerbangård, vilket är en förutsättning för ökad andel gods på järnväg samt för att möjliggöra trafik med längre tåg.

E4: Utökad kapacitet norr om Förbifart Stockholm och till Arlanda, som annars blir en flaskhals i en redan hårt belastad infrastruktur.

E18: Kapacitetsökning på sträckan Köping – Västjädra, för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.

Samtliga dessa behov behöver vara åtgärdade innan 2030.

Om staten gör de satsningar som vi nu identifierat har vi i de sju länen lovat att öka trafiken på järnvägen så att det blir fler avgångar för våra resenärer. Vår målsättning är att kunna erbjuda två avgångar i timmen mot Stockholm, där vissa är direktavgångar som bara stannar på ett fåtal platser för att minska restiden, säger Mats Gunnarsson (MP), Region Örebro län.

Jag känner mig både glad och stolt att vi har kunnat höja blicken till det storregionala och nationella perspektivet. Besluten som vi har tagit här skapar En Bättre Sits för Sverige, säger Bertil Kinnunen (S), Landstinget Uppsala län, vice ordförande En Bättre Sits.

Människor som bor i regionen kan genom En Bättre Sits känna sig trygga med att det är lätt att leva, verka och växa i Sörmland och resten av Stockholm-Mälardalsregionen. Systemanalysen visar att vi som beslutsfattare fortsätter att satsa på den storregionala kollektivtrafiken många år framöver, säger Monica Johansson (S), Landstinget Sörmland.

Resultatet av En Bättre Sits är värdefullt för att vidga östgötarnas arbetsmarknad, säger Göran Gunnarsson (C), Region Östergötland.

Vi tar ett gemensamt ansvar runt Mälaren för att Stockholm-Arlanda ska vara noden i norra Europa. Vi visar än en gång på bra samarbetsklimat i Stockholm-Mälarregionen, säger Tommy Levinsson (S), Landstinget Västmanland.

Vi är beroende av bra kontakter till fastlandet, från Gotland vill vi ha goda förbindelser ut, vidare i kommunikationsstråken. Detta gäller både gods- och persontrafik, säger Björn Jansson (S), Region Gotland

Systemanalysen har fått namnet En bättre sits och godkändes vid Mälardalsrådets styrelsemöte fredagen den 30 september.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login