Lokalt | Örebro har en topp-position inom bredband

By on 6 oktober, 2015

Digitaliseringskommissionen har gjort två nulägesanalyser över länens arbete med de regionala digitala agendorna, den första i januari 2014 och den andra i oktober 2014. Under 2015 har Digitaliseringskommissionen genomfört en tredje uppföljning.

Totalt 14 län har nu antagit en regional digital agenda. Resterande sju län har påbörjat arbetet med att ta fram agendor, men kommit olika långt i processen. Vid den här utvärderingen, Digitaliseringskommissionens sista, ville vi gå vidare och fråga dem som arbetat med de regionala digitala agendorna ute i länen hur de ser på processerna, vad som fungerat och inte, och vad de ser som de viktigaste framgångsfaktorerna och utmaningarna i det regionala arbetet.

Tillfrågade om vilket ord som bäst beskriver arbetet med den regionala digitala agendan i Örebro svarar de deltagande därifrån ”samverkan”, ”bredbandsutbyggnad”, ”vilja”.

I Örebro tycker man också i något mindre utsträckning än i riket att digitaliseringsfrågorna är prioriterade lokalt, att det finns en tydlig plan framåt, att det finns en fungerande samverkan mellan kommunerna och tydligt mindre än snittet att det varit en hög aktivitetsnivå under 2015.

I enkäten får Örebro poäng nästan i nivå med rikssnittet för bred förankring, engagemang från regionala politiker och kommunala tjänstemän, för kopplingen till den regionala utveklingsstrategin, men något sämre gällande engagemanget från kommunpolitikerna.

Regionen ligger i nivå med riket gällande tankarna om agendaarbetets positiva långsiktiga konsekvenser för digitaliseringen, i vilken utsträckning det finns en samstämmig bild av vilka digitaliseringsfrågor som behöver prioriteras och gällande kommunal samverkan och kommunal mobilisering. Däremot är det lite sämre med vidden av mobiliseringen av externa viktiga aktörer.

Örebro har enligt de tillfrågade en topp-position gällande digitalisering inom bredband, hälsa, vård och omsorg, samt kultur.

De områden där agendan kommer ha betydelse framöver pekas ut som bredband, e-tjänster och hälsa, vård och omsorg.

Många i Örebro anser att organisatoriska förändringar har påverkat möjligheterna negativt att göra ett bra arbete samt att personalomsättning gjort arbetet svårare.

Ombedda att peka ut framgångsfaktorer för det regionala digitaliseringsarbetet väljs samverkan, samarbete och förankring. Utmaningarna framåt ses primärt gällande ekonomi, engagemang och resurser.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login