Lokalt | Södra Ladugårdsängen i Örebro växer vidare, fortsatt stort intresse

By on 8 april, 2016

Intresset för den andra etappen av Södra Ladugårdsängen i Örebro är mycket stort. Sammanlagt 30 byggaktörer har lämnat in intresseanmälning till de fyra planerade tomterna. Före sommaren kommer kommunen att utse fyra byggherrar som tillsammans får inleda arbetet med en gemensam förstudie för tomterna.

Just nu är intresset stor för etapp 2 av Södra Ladugårdsängen. Etappen omfattar cirka 350 bostäder i 2-5 våningar med varierade boende- och upplåtelseformer. Örebro kommun har fått in 30 intresseanmälningar till de fyra tomterna. Innan sommaren ska fyra byggaktörer väljas ut, som sedan tillsammans får arbeta fram en gemensam förstudie för tomterna. Förstudien planeras vara färdig i mars 2017.

–  Vi bygger Södra Ladugårdsängen för invånare med olika livsmönster och ekonomiska förutsättningar. Vi arbetar för en vardagsarkitektur av hög klass och ett långsiktig hållbart byggande, säger Åsa Bellander, stadsbyggnadschef. Björn Sundin, ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad fortsätter:

– Örebro är en av de snabbast växande städerna i Sverige. Idag är vi drygt 144 000 invånare och ökar med cirka 2 000 personer per år. Det betyder att bostadsbehovet hela tiden växer. Tack vare byggandet i bland annat Södra Ladugårdsängen kan staden fortsätta att växa och möta behoven av nya bostäder de kommande åren.

Etapp 1 klart för byggstart hösten 2016
Den första etappen, som omfattar cirka 900 bostäder, har planerad byggstart hösten 2016. Byggaktörerna har det senaste året arbetat med gemensamma förstudier där de delat på erfarenhet, kompetens och idéer. Projekten i första etappen kännetecknas av sin samtida arkitektur och en mångfald av boendealternativ, exempelvis kollektivboende, seniorbostäder och bokaler.

Med vårt nya arbetssätt möjliggör vi tillsammans med marknaden byggnation av 900 bostäder inom 12 månader efter markanvisning. Våra snabba processer tillsammans med aktörerna samt projektens kvalitet och fokus på social hållbarhet innebär ett språng framåt för vårt stadsbyggande, säger Martin Willén, biträdande stadsbyggnadschef Örebro kommun.

Grön och aktiv stadsdel
I den nya stadsdelen är det totalt 230 000 kvm som ska förvandlas till omkring 3 000 nya bostäder. Omgivningens rika utbud av natur- och rekreationsområden, motionsspår och sportanläggningar präglar Södra Ladugårdsängens identitet och ger området en grön och aktiv profil. Cyklister och gåendes villkor kommer prioriteras framför bilar.

Områdets flexibla detaljplan har kompletterats med ett kvalitetsprogram som definierar visionen för området. Utmärkande för Södra Ladugårdsängen blir sammanhängande gröna innergårdar, högklassig vardagsarkitektur, insprängda aktivitetsytor och en mångfald av boendealternativ. Det finns också planer för olika typer av verksamhetslokaler, grundskola och ett flertal förskolor.

I områdets inre blandas gångfartsområden med bilfria gårdsstråk. I stadsdelen förläggs all boendeparkering i garage, vilket frigör gårdsutrymmena för människor istället för bilar och bidrar till en effektiv markanvändning. Det gör att området får större ytor för lek och social samvaro och skapar naturliga mötesplatser som länkar ihop projekten.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login