Lokalt | Stefan Särnblad och Caisa Lindström får anslag till forskning

Av på 23 mars, 2015

2014 delade Barndiabetesfonden ut 7 miljoner kronor i anslag till forskning inom typ 1-diabetes. Anslagen fördelades på 34 olika forskningsprojekt. Ett av projekten som erhöll 233 000 kronor var en ny forskningsstudie som ska mäta metabola effekter av träning hos ungdomar. Undersökningen av muskelvävnad hos ungdomar med typ 1-diabetes är unik och har förutsättningar att ge helt ny kunskap om blodsockerreglerande mekanismer i muskel hos ungdomar med diabetes.

Stefan Särnblad, Örebro tilldelas 233 500 kr till sin forskning:
Metabola effekter av träning hos ungdomar med typ 1 diabetes. Utveckling av nya träningsrekommendationer vid diabetes.

Caisa Lindström, Örebro tilldelas 58 500 kr till sin forskning:
Föräldraskap vid diabetes typ 1 – hur beskriver mödrar med burnout att personlighet, upplevd självkänsla och behov av kontroll påverkar föräldraskapet?

Enligt en ny studie med vuxna individer med typ 1-diabetes har styrketräning en bättre blodsockersänkande effekt i jämförelse med uthållighetsträning. Hos ungdomar finns enstaka studier som har visat sänkt HbA1c där styrketräning ingår i ett cirkelträningsprogram, men däremot inga studier med enbart styrketräning.

Regelbunden fysisk aktivitet anses vara en av hörnstenarna i behandlingen av typ 1-diabetes hos ungdomar, tillsammans med insulin och väl avvägd kost. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar 60 minuter daglig, måttlig till hård, fysisk aktivitet för alla barn och ungdomar. Tidigare studier har visat på flera positiva effekter av träning hos ungdomar med diabetes som t.ex. förbättrade blodfetter, sänkt blodtryck, ökad känslighet för insulin samt ökad livskvalitet.

Fysisk aktivitet sänker blodsockret genom ett ökat glukosupptag i muskeln och genom att känsligheten för insulin ökar. Förutsättningar finns därför för att regelbunden fysisk aktivitet skulle kunna leda till förbättrad långsiktig blodsockerkontroll, säger Stefan Särnblad, universitetslektor och barnläkare med inriktning mot barndiabetologi och reumatologi vid Örebro universitet.

En sammanställning av tidigare studier som publicerades 2013 visade att ungdomar med typ 1-diabetes som deltog i ett träningsprogram sänkte sitt HbA1c med i genomsnitt 0,8 % enheter (ca 8 mmol/mol). Sammanställningen visade dock på stora variationer i resultat mellan olika studier avseende effekten på blodsockerkontrollen. En tänkbar förklaring är att uthållighetsträning, intervallträning och styrketräning kan ha olika effekter på blodsocker under och efter träning.

Möjligen är det så att styrketräning ger ett jämnare blodsocker och på så sätt ger förutsättningar för ett förbättrat HbA1c, något som en tidigare undersökning talar för då den visar att vuxna individer med typ 1-diabetes fick en bättre blodsockersänkande effekt av styrketräning i jämförelse med uthållighetsträning, säger Stefan Särnblad.

Målsättningen med undersökningen är att studera effekter på blodsocker och blodsockerreglering, i blod och muskel, av olika typer av träning hos pojkar (15-18 år) med typ 1- diabetes. Resultaten från denna studie kommer att ge information om effekter på blodsockret under och efter träning vid olika träningsformer.

Informationen kommer att kunna användas för att förbättra råden till träningsaktiva ungdomar med diabetes med målet att förbättra HbA1c och minska risken för hypoglykemier efter träning, säger Stefan Särnblad.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in