Lyckade samverkansprojekt för blommor och bin

By on 25 maj, 2023
Arkivbild

Lyckade samverkansprojekt för blommor och bin i odlingslandskapet, öppna landskap är en betydande del av vårt svenska kulturarv och utgör livsmiljöer för ett stort antal arter.

Men, stora delar av vårt öppna landskap håller på att växa igen. Länsstyrelser runt om i Sverige har därför tillsammans med markägare, lantbrukare, djurägare och andra aktörer samarbetat för att stoppa igenväxningen och stärka den gröna infrastrukturen. Det har resulterat i blomstrande ängs- och betesmarker och andra gräsmarker på en yta motsvarande 85 fotbollsplaner.

Naturvårdsverket beviljade under 2022 medel motsvarande 3,5 miljoner kronor till 11 länsstyrelser som initierat 14 projekt för att stärka grön infrastruktur, det vill säga nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur. Fokus för projekten var fysiska restaureringsåtgärder för biologisk mångfald i odlingslandskapet.

Projektens syfte var också att binda ihop ängs- och betesmarker samt andra gräsmarker i landskapet som vägkanter och slalombackar.

– I projekten har många olika aktörer deltagit och samverkat. Markägarnas och lantbrukarnas kunskap har varit ovärderlig. Tillsammans med de kartunderlag för grön infrastruktur som länsstyrelserna arbetat fram har åtgärderna utförts på väl genomtänkta platser i landskapet som gett lyckade resultat, berättar Madeleine Larsson, Naturvårdsverket. Livsmiljöer för växter och djur har fått högre kvalitet och har nu länkats ihop bättre i odlingslandskapet.

Exempel på restaureringsåtgärder som genomförts har varit att röja en äng eller betesmark som håller på att växa igen, och/eller stängsla in ett område så att får och kor kan beta där igen. Nya sandbäddar till bin har skapats och liggande döda träd samt högstubbar har fått bli hem för ett myllrande insektsliv. Livsmiljöer och spridningsmöjligheter för odlingslandskapets växter och djur har också skapats på andra platser utanför odlingslandskapet, exempelvis längs en cykelled på en före detta banvall i samverkan med kommun.

Om resultat från samverkansprojekten för grön infrastruktur 2022

Projekten har bidragit till ökad biologisk mångfald, en stärkt livsmedelsproduktion med fler pollinatörer, mer betesmark och naturlig skadedjursreglering. De numera välskötta betesmarkerna ger ett öppet och besöksvänligt landskap och de artrika miljöerna bidrar till friluftsupplevelser. Projekten har även stärkt företag på landsbygden. 

Projekten genomfördes i Blekinge, Södermanlands, Uppsala, Hallands, Jämtlands, Västra Götalands, Västernorrland, Skåne, Örebro, Östergötland och Jönköpings län.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Naturvårdsverket

You must be logged in to post a comment Login