Målet i regionala kulturplanen – ett blomstrande kulturliv i hela länet

Av på 23 oktober, 2019
Frövifors pappersbruksmuseum i Lindesbergs kommun är en av de kulturaktörer av regionalt intresse som får regionala verksamhetsmedel utan att ingå i samverkansmodellen.

Det övergripande målet i den regionala kulturplanen för Örebro län är ett blomstrande kulturliv i hela länet. För att nå dit är inriktningen i kulturplanen 2020-2023 solidariskt fördelad kultur med en regionalpolitisk vilja att kulturaktörer som får regionala verksamhetsmedel (däribland Frövifors pappersbruksmuseum) ska uppfylla sina regionala uppdrag på tillfredsställande sätt.

”Önskvärt läge år 2030 är att alla har möjlighet att forma sina liv”, enligt den regionala kulturplanen 2020–2023 ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv – med kultur som kraft”: ”Tillsammans med civilsamhället och den sociala ekonomin är kultur centralt för inkludering och meningsskapande byggd på demokratiska värderingar. Det råder ett blomstrande kulturliv i hela länet tack vare en väl fungerande kulturell infrastruktur. Det finns ett rikt och varierat kulturliv som rymmer både spets och bredd. Det breda utbudet av kultur i hela länet attraherar barn och unga, även från socioekonomiskt svaga grupper.”

Inriktningen i kulturplanen 2020-2023 är solidariskt fördelad kultur: ”Eftersom det handlar om offentlig finansiering ska människors olika bakgrund eller förutsättningar inte påverka möjligheten att delta i kulturlivet. Kulturen ska vara solidariskt fördelad i samhället”.

Den regionala kulturen styrs av kulturpolitiska mål på nationell och regional nivå: ”Kulturplanen är därmed ytterst ett politiskt styrdokument och det verktyg som de förtroendevalda har för att prioritera och på ett övergripande plan styra regionalt finansierad kultur. Utifrån dessa förutsättningar gäller principen om att armlängds avstånd råder mellan det konstnärliga skapandet, kulturlivet och Region Örebro län. Principen syftar till att ta vara på den konstnärliga friheten, som är en förutsättning för en vital demokrati”.

Den regionalpolitiska viljan för länets kulturaktörer

Den regionalpolitiska viljan är att kulturaktörer som får regionala verksamhetsmedel ska uppfylla sina regionala uppdrag på tillfredsställande sätt. Kulturplanen innehåller därför skrivningar om vad dessa innebär för respektive aktörer:

Örebro län har fyra regionala kulturinstitutioner inom kultursamverkansmodellen – samtliga belägna i centrala Örebro men med hela regionen som verksamhetsområde:

Örebro läns museum, stiftelse med Region Örebro län som huvudman

 • Region Örebro län vill 2020–2023: att museet arbetar med kulturell hållbarhet.

Länsmusiken i Örebro, aktiebolag i huvudsak ägt av Örebro kommun

 • Region Örebro län vill 2020–2023: att länsmusiken med Svenska Kammarorkestern ska utveckla sitt systematiska arbete för att nå en ny och bredare publik i hela länet, med ett särskilt fokus på barn och unga.

Örebro länsteater, aktiebolag i huvudsak ägt av Region Örebro län

 • Region Örebro län vill 2020–2023: att Örebro länsteater ger invånare i hela länet, vuxna såväl som skolbarn tillgång till regionalt producerad, angelägen och berörande, professionell teater i en ekonomiskt hållbar verksamhet.

ArkivCentrum, ideell förening

 • Region Örebro län vill 2020–2023: att ArkivCentrum genom flytt och iordningställande av nya lokaler säkrar en hållbar och fortsatt publik utveckling av den regionala arkivverksamheten.

Regional främjandeverksamhet – samtliga arbetar med främjandeverksamhet på regional nivå och ingår, tillsammans med en representant för länsmusiken, i Nätverket för regional kulturutveckling som samordnas av Region Örebro län:

 • Region Örebro län är huvudman för utvecklingsledare inom områdena bibliotek, bild och form, filmkulturell verksamhet, litteratur, scenisk dans samt teater.
 • Örebro läns museum är huvudman för slöjdkonsulenter.
 • Örebro läns bildningsförbund är huvudman för en amatörteaterkonsulent.
 • Föreningen Scenit är huvudman för en verksamhetsutvecklare inom amatörmusik.

Övriga regionalt finansierade kulturproducenter som finansieras helt eller delvis inom kultursamverkansmodellen:

Stadra Teater i Nora kommun

 • Det regionala uppdraget för Stadra Teater är 1) att producera professionell scenkonst på hög konstnärlig nivå i den norra länsdelen; 2) att i konstnärlig form diskutera och lyfta fram demokrati och humanistiska värden.
 • Region Örebro län vill 2020–2023: att Stadra Teater arbetar för att nya grupper i regionen ska kunna ta del av teatern.

Opera på Skäret i Ljusnarsbergs kommun

 • Det regionala uppdraget för Opera på Skäret är: 1) att producera opera på hög konstnärlig nivå genom professionella operaföreställningar; 2) att vara hela länets operascen; 3) undersöka förutsättningarna att inom befintlig verksamhet ge barn och unga tillgång till operaupplevelser.
 • Region Örebro län vill 2020–2023: att Opera på Skäret arbetar systematiskt tillsammans med besöksnäringen för att nå en ökad publik från andra län och länder.

The non existent Center vid Ställbergs gruva i Ljusnarsbergs kommun

 • Det regionala uppdraget för The non existent Center (TNEC) är: 1) att utveckla en multifunktionell produktions- och publikplats för konst, scenkonst, litteratur och musik; 2) att stärka samtidskonstens och den genreövergripande kulturens närvaro i länet med säte i norra länsdelen; 3) att nå en ny publik genom att arbeta inkluderande med fler än etablerade kulturkonsumenter; 4) att vara med och bidra till långsiktigt stärkande av kulturens roll i en hållbar samhällsutveckling; 5) att stärka länets internationella och nationella utbyte genom residensverksamhet, utbildningar och annan utåtriktad verksamhet; 6) att ha en aktiv roll i olika nätverk och mötesplatser för konst och kultur i länet.
 • Region Örebro län vill 2020–2023: att TNEC stärker sitt arbete med att vara en aktiv roll i olika nätverk och mötesplatser för konst och kultur i länet med ett särskilt fokus på samverkan med Nätverket för regional kulturutveckling.

Det finns också aktörer av regionalt intresse som får regionala verksamhetsmedel utan att ingå i samverkansmodellen:

Teater Martin Mutter i Örebro kommun

Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) i Nora kommun

Skoindustrimuseet i Kumla kommun

Kurortsmuseet Loka Brunn i Hällefors kommun

Alfred Nobelmuseet i Karlskoga kommun

Frövifors pappersbruksmuseum i Lindesbergs kommun

 • Det regionala uppdraget för dessa museer är: 1) att bevara, använda och utveckla ett levande kulturarv i Örebro län och tillsammans visa upp viktiga delar av länets historia; 2) att ge besökare nya kunskaper och perspektiv; 3) att nå nya målgrupper i och utanför länet; 4) att besitta och utveckla kompetens inom sitt museiområde.
 • Region Örebro län vill 2020–2023: att museerna stärker samverkan med andra museer eller andra aktörer i syfte att utveckla verksamheten.

………………………..

Kulturplan 2020-2023 – en del i kultursamverkansmodellen

Regionstyrelsen i Region Örebro län beslutade den 14 oktober om förslaget till Kulturplan 2020-2023. Den 25 oktober ska den beslutas i regionfullmäktige. Därefter skickas den till Statens kulturråd för godkännande.

Kulturplanen har flera olika funktioner och är:
1) en ansökan om statliga kulturmedel inom kultursamverkansmodellen för av staten särskilt utpekade områden,
2) en beskrivning av Region Örebro läns arbete med kultur,
3) en beskrivning av en gemensam kulturutveckling i länet i samverkan med länets kommuner, civilsamhälle och kulturaktörer,
4) en handlingsplan till den regionala utvecklingsstrategin.

Länet
Örebronyheter

Källa lindekultur.se

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in