Mammografi för kvinnor över 74

By on 22 mars, 2023
Arkivbild

Mammografi för kvinnor över 74 skulle öka överlevnaden i bröstcancer, Bröstcancerförbundet vill att kvinnor över 74 år ska erbjudas mammografi.

Fler än dubbelt så många kvinnor över 74 år avlider i bröstcancer, jämfört med kvinnor i åldersgruppen 60–74 år. Deras bröstcancrar upptäcks senare och tumörerna har då blivit större. I sitt remissyttrande till Socialstyrelsen kräver Bröstcancerförbundet en förändring.

– Sambandet mellan senare upptäckt av tumörer och avsaknad av mammografi för kvinnor över 74 år är glasklart. För att minska lidandet och öka överlevnaden i bröstcancer hos äldre kvinnor behöver Socialstyrelsen ändra sina rekommendationer, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

Risken att utveckla bröstcancer ökar med stigande ålder. Socialstyrelsens dödsorsaksregister[1]visar att bröstcancer anges som dödsorsak bland betydligt fler äldre kvinnor. År 2021 rapporterades bröstcancer som dödsorsak för 46/100 000 kvinnor i åldrarna 60-74 år jämfört med 106/100 000 kvinnor mellan 74-89 år.

I dag kallas kvinnor över 74 år inte till mammografi. Statistiken visar att fler än dubbelt så många avlider i bröstcancer i åldrar där de inte längre kallas till mammografi.

I det nationella vårdprogrammet för bröstcancer anges också att en viktig förklaring till den lägre överlevnaden bland äldre är att de äldre kvinnornas tumörer diagnostiseras i senare stadier än hos yngre kvinnor. Cancertumörerna har alltså hunnit växa till sig eftersom äldre inte kallas till regelbunden mammografi[2].

– Screening är samhällets viktigaste insats för att bröstcancer ska upptäckas tidigt, och alla, oberoende av ålder och brösttäthet, borde erbjudas en trygg undersökning. Vi anser att Socialstyrelsen inte tagit hänsyn till statistiken eller den senaste forskningen, säger Susanne Dieroff Hay.

Socialstyrelsen har nyligen genomfört en översyn av sina rekommendationer för bröstcancerscreening, men valt att inte göra några förändringar.

I sitt remissvar uppmanar Bröstcancerförbundet Socialstyrelsen att:

  • Rekommendera screening för äldre kvinnor med tidigare bröstcancerdiagnos för att öka möjligheterna till tidig upptäckt vid återfall.
  • Utreda patientnytta och samhällsekonomisk nytta av att införa bröstcancerscreening för kvinnor över 74 år.
  • Rekommendera att kvinnor med svårundersökta, mycket täta bröst behandlas som en riskgrupp för bröstcancer och ska erbjudas kompletterande undersökning utöver mammografi.
  • Genomföra en ny, egen analys av aktuell forskning kring diagnosmetoder vid mycket tät bröstvävnad.
  • Rekommendera regionerna att erbjuda kvinnor information om brösttäthet vid besked från mammografiundersökning.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Bröstcancerförbundet
[1] https://sdb.socialstyrelsen.se/if_dor/val.aspx
[2]https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/brostcancer/vardprogram/brostcancerbehandling-av-aldre/#chapter-17-1-Bakgrund

You must be logged in to post a comment Login