Måndag 4 juni stänger vi av för att bygga klart Karlsdalsallén

By on 1 juni, 2018

Måndag 4 juni startar arbetet med att bygga klart Karlsdalsallén, det ska bli en stadsgata som passar den nya bebyggelsen i området. Karlsdalsallén kommer att vara avstängd för genomfartstrafik under byggtiden, trafiken leds om via Glomman.

Bostadsbebyggelsen i Sörbyängen är inne i ett slutskede och i Södra Ladugårdsängen börjar en helt ny stadsdel ta form. Karlsdalsallén färdigställs med bland annat gång- och cykelbanor, passager, busshållplats, parkeringar, cirkulationsplats och trädallé. Målet är att skapa ett attraktivt gaturum för alla trafikanter, där hastigheten hålls nere till förmån för minskat buller och ökad trafiksäkerhet.

Tidplan
Arbetet kommer att påbörjas måndag 4 juni och beräknas vara helt klart i oktober 2019.

Gatan färdigställs i etapper. Vi startar i den östra delen som ligger i Sörbyängen, den beräknas vara klar december 2018. Därefter färdigställs den västra delen av Karlsdalsallén, den blir klar hösten 2019.

Karlsdalsallén stängs tillfälligt för genomfartstrafik
För att minimera byggtiden och säkerställa god arbetsmiljö för de som arbetar på platsen kommer Karlsdalsallén att stängas av för genomfartstrafik under hela byggtiden. Genomfartstrafiken kommer att ledas om via Glomman.

Boende och verksamma i Sörbyängen samt besökare till Änglandaskolan, golfbanan och fotbollsplanerna kommer kunna ta sig fram enligt vägvisning på plats.

Gång- och cykeltrafiken kommer kunna ta sig förbi arbetsområdet under hela byggtiden.

Samordning för minsta möjliga trafikstörningar
Örebro växer och det medför att olika typer av arbeten som påverkar trafiken behöver genomföras samtidigt. För att minimera störningarna i trafiken arbetar kommunen med att samordna arbeten som sker på allmän plats, det görs genom att styra arbetena tidsmässigt och ställa krav på framkomlighet.

Mer information
Läs mer om ombyggnationen av Karlsdalsallén: www.orebro.se/sodraladugardsangen

Lokalt | Karlsdalsallén
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login