Människohandel – bättre åtgärder för att skydda kvinnor, barn och migranter

By on 11 februari, 2021
De flesta offer för människohandel utnyttjas sexuellt och de allra flesta är kvinnor och flickor © Madaree TOHLALA/AFP

Ledamöterna vill att EU ska göra mer för att bekämpa människohandel och kräver att sexuella tjänster som involverar offer ska kriminaliseras.

  • Bekämpa straffrihet, kriminalisera utnyttjande av sexuella tjänster som involverar offer
  • Internettjänster, sociala medier och nya teknologier används ofta för att snärja offer för människohandel
  • Asylsökande, flyktingar och migranter, framför allt kvinnor och ensamkommande barn, är särskilt utsatta för denna brottslighet

I ett betänkande som antogs på onsdagen med 571 röster för, 61 röster emot och 59 nedlagda röster utvärderar Europaparlamentet EU-direktivet mot människohandel från 2011.

Ledamöterna efterlyser fler tydliga åtgärder för att motverka alla former av människohandel, med särskilt fokus på kvinnor, barn och migranter. De beklagar också avsaknaden av detaljerad och jämförbar information om vidden av människohandeln inom EU och kräver bättre samarbete mellan medlemsländerna för att mer effektivt bekämpa denna form av gränsöverskridande brottslighet.

Fokus på sexuellt utnyttjande och offer i sårbara situationer

Den vanligaste bakomliggande orsaken till människohandel inom EU är och förblir sexuellt utnyttjande, vilket framför allt drabbar kvinnor och flickor. Förövarna är oftast män. Betänkandet kräver därför att EU-kommissionen ändrar det nuvarande direktivet så att EU-länderna uttryckligen kriminaliserar ”medveten användning av tjänster” som tillhandahålls av offer för människohandel.

Parlamentarikerna varnar för att asylsökande, flyktingar och migranter, särskilt kvinnor och ensamkommande barn, är särskilt utsatta för denna brottslighet.

De framhåller också det mycket låga antalet registrerade offer för människohandel inom ramen för förfaranden för internationellt skydd. För att kunna förbättra insatserna vill ledamöterna att EU-länderna garanterar att de nationella förfarandena för bekämpning av människohandel och för asylprövning är sammankopplade och kompletterar varandra.

Texten är kritisk till att behoven hos offer i särskilt utsatta situationer, såsom hbti-personer, personer med funktionsnedsättning och personer från rasifierade grupper, däribland romer, ofta förbises.

Användning av sociala medier och digitala teknologier

Internettjänster, sociala medier och nya teknologier används ofta för att locka och snärja offer för människohandel, inklusive barn. Europaparlamentet uppmanar därför EU-kommissionen och medlemsländerna att utreda användningen av digitala teknologier, både som verktyg när det gäller att underlätta för människohandel, men också för att bekämpa den.

Parlamentet:

  • Understryker också att nästan en fjärdedel av alla offer är barn och uppmanar EU-länderna att utveckla särskilda åtgärder för att skydda och hjälpa dessa personer;
  • Noterar att utnyttjande av offer för människohandel kan ta sig flera uttryck, till exempel arbetskraftsexploatering, påtvingat tiggeri, tvångs- och skenäktenskap samt tvångskriminalitet, men också genom försäljningar av spädbarn, organhandel och olagliga adoptioner;
  • Varnar för att situationen för människohandelns offer har försämrats kraftigt sedan covid-19-pandemins utbrott. Ledamöterna är också oroade över allt fler annonser på nätet där offer för människohandel bjuds ut och den ökande efterfrågan på barnpornografi.

Citat

— Denna brottslighet har ökat på grund av covid-19-krisen. Digitala verktyg används mer och mer för att snärja människor. Vi uppmanar kommissionen att se över EU-direktivet mot människohandel så att alla EU-länder uttryckligen kriminaliserar sexuella tjänster som tillhandahålls av offer för människohandel. Vi måste stödja och hjälpa offren och sätta stopp för den kultur med straffrihet som präglar denna form av gränsöverskridande brottslighet, sa medföredragande Juan Fernando López Aguilar (S&D, Spanien) efter omröstningen.

— Människohandel drabbar människors liv, fysiska och mentala hälsa, sexuella friheter och den mänskliga värdigheten. Denna brottslighet avhumaniserar individer och förvandlar dem till säljbara objekt. Människohandel riktar framför allt in sig på kvinnor och flickor för sexuellt utnyttjande och förövarna är män. Den alarmerande ökningen av människohandel med barn drabbar särskilt papperslösa migranter. Vi uppmanar kommissionen att se över direktivet mot människohandel så att EU-länderna uttryckligen kriminaliserar användningen av tjänster som tillhandahålls av offren, tillade medföredragande Maria Soraya Rodriguez Ramos (Renew Europe, Spanien).

Världen
Örebronyheter

Källa Europaparlamentet

You must be logged in to post a comment Login