Miljö | Ökad trafik äter upp delar av utsläppsminskningen

By on 26 februari, 2016

En ny genomsnittlig personbil släppte under 2015 ut 126,3 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning. Det är en minskning med nästan 5 gram/km jämfört med föregående år. Samtidigt ökar antalet bilar i Sverige vilket gör att utsläppsminskningen blir mindre i praktiken än i teorin.

Under 2014 var det genomsnittliga koldioxidutsläppet från en ny personbil 131 gram/km. Den årliga redovisning över genomsnittliga koldioxidutsläpp som Transportstyrelsen har lämnat in till EU-kommissionen visar att från 2014 till 2015 har utsläppen minskat med i genomsnitt 4,7 gram/km till 126,3 gram/km. Dubbelt så stor minskning som under föregående år tillsammans med ökad andel biodrivmedel innebär minskningar av koldioxidutsläppen från vägtrafiken.

Men samtidigt ökar både antalet registrerade bilar i Sverige och vägtrafiken totalt sett. 2015 registrerades cirka 340 000 nya personbilar och nybilsförsäljningen i landet är den högsta någonsin. Personbilstrafiken ökade förra året med mellan 1-2 procent. Även lastbilstrafiken ökar vilket gör att de totala utsläppen inte minskar i den omfattning man skulle kunna tro. Under 2015 släppte vägtrafiken i Sverige enligt preliminära siffror ut totalt 16,1 miljoner ton koldioxid, vilket är en minskning med cirka en halv miljon ton jämfört med föregående år.

– Antalet registrerade fordon i Sverige ökar för varje år. Trafiken i landet har ökat med 23 procent sedan 1990 samtidigt som utsläppen av koldioxid idag är 10 procent lägre jämfört med 1990 års nivå. Vi ser en föryngringsprocess av den svenska fordonsparken där de nya personbilarna är betydligt mer bränslesnåla än de som skrotas bort. Det är positivt men det räcker inte, konstaterar Anders Larsson, direktör vid fordonsregistrerings- och ärendestödsavdelningen på Transportstyrelsen.

Ytterligare styrmedel nödvändiga
De styrmedel som finns idag bedöms inte kunna bidra till fortsatt utsläppsminskning utan kommer som bäst kompensera den förväntade trafiktillväxten under de kommande åren. Politiska beslut kommer att krävas för att uppnå ytterligare minskningar. Kraftiga minskningar är nödvändiga om Sverige ska klara klimatmålen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och att koldioxidutsläppen från vägtrafiken ska vara noll 2050.

– Teknikutvecklingen mot energieffektivare bilar och förnybara drivmedel är mycket viktig, men det räcker inte. För att nå klimatmålen krävs ytterligare kraftfulla styrmedel, säger Petter Åsman, chef för miljöenheten på Trafikverket.

Minskning också för lätta lastbilar
Sedan 2011 rapporterar Transportstyrelsen också in siffror som avser nyregistrerade lätta lastbilar. För de lätta lastbilarna redovisas en påtaglig minskning med 8,6 procent, från 170,4 g/km (2014) till 161,9 g/km (2015) vid blandad körning. De lätta lastbilarna utgörs till 96 procent av fordon som drivs med diesel.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login