Miljökrav, kunskap och innovationskraft bygger hållbara hus – använd informationen

By on 18 april, 2017
Byggmaterial i ny bebyggelse, på lastpall och i lusthus.
Foto: Anneli Kouthoofd

Miljökrav, kunskap och innovationskraft bygger hållbara hus, använd all den information som materialindustrin erbjuder.

Valet av byggmaterial och materialets funktion är avgörande för ett hållbart byggande. Företagen inom byggmaterialindustrin bidrar med en aktiv utveckling av hållbart material och med att trimma tillverkningsprocesserna med minskad energianvändning och lägre klimatpåverkan som följd.

Vi verkar också för att värderingen i miljöbedömningssystem ska baseras på vetenskaplig grund med transparenta kriterier. Det anser vi främjar både bra materialval ur ett livscykelperspektiv och produktutvecklingen hos oss.

För att öka kunskapen om våra produkter och bidra till allt mer hållbara materiallösningar tillhandahåller vi en rad både lagstadgad och vedertagen branschinformation. Det gör vi via EU:s höga dokumentationskrav om miljöinformation och genom Sveriges unika system med byggvarudeklarationer.

REACH, CLP, säkerhetsdatablad och produktregister redovisar innehållet
Byggmaterialindustrin levererar information om kemikalier och säker hantering i enlighet med EU:s lagstiftning. Vi följer REACH-förordningen, en allmän lagstiftning om kemikalier. REACH ställer krav på att all nödvändig information för att hantera produkterna säkert finns i bifogade säkerhetsdatablad. CLP-förordningen kompletterar REACH med regler om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Införda eller tillverkade produkter i Sverige är registrerade i Kemikalieinspektionens produktregister och ingår i deras löpande tillsyn.

Byggvarudeklarationen – ett starkt brett gemensamt branschinitiativ
Byggvarudeklarationen är en hållbarhetsredovisning på produktnivå och utgör ett grundläggande basdokument inom byggmaterialindustrin. Systemet är sprunget ur ett gemensamt initiativ inom samhällsbyggnadssektorn och är unikt i jämförelse med övrig miljöinformation i Europa. Det senaste årens utveckling har inriktats på nytt utökat innehåll med miljö- och hållbarhetsinformation och tillgänglighet i digitalt format.

Byggvarudeklarationen i sitt senaste utförande heter eBVD2015. Den är digital och hanteras i det nya systemet eBVD med obligatoriska lagkrav för byggvaror och extra överenskommen frivillig information om produkten och för miljöbedömningsföretagen. Det förbättrar möjligheten att kunna göra materialval utifrån hållbarhetsaspekter samt effektiviserar informationshanteringen av miljöinformation kopplat till bygg- och anläggningsprocessen. Ett överenskommet format och ett ställe för att hämta och lämna informationen gynnar en enklare och snabbare hantering för materialföretag och beställare. Informationen kan också flyttas mellan olika aktörer med bibehållen kvalitet.

Byggmaterialindustrins kunskaper är till för framtidens hållbara byggnader
Materialindustrins expertis och ovan nämnda dokument är en grundförutsättning för att beställare av byggmaterial ska kunna göra rätt val av material för rätt funktion. Digitaliseringen innebär att en stor mängd data kan kommuniceras. Vi verkar för att våra företags materialinformation och dess enskilda data bedöms i sitt rätta sammanhang, med bibehållen kvalitet för både de som ska bygga och för oss som ska fortsätta produktutveckla.

Vår affärsverksamhet bygger på innovationskraft, unika affärsidéer och ett ansvar för att utveckla och informera om hållbara materiallösningar.

Regionalt
Örebronyheter

 

You must be logged in to post a comment Login