Miljonsatsning på kartläggning av skadade skogar i Norrland

By on 11 april, 2022
Foto: Anton Falk

Ungskog som drabbats av skador från svampar och bete av älg och annat vilt, blir ett allt större problem i norra Norrland. Därför satsar Skogsstyrelsen nu 3,5 miljoner kronor på att kartlägga skadornas omfattning i flera norrlandslän.

Skador orsakade av svampar, som till exempel törskate, gremmeniella och snöskytte är tillsammans med skador från bete av älgar och annat vilt ett stort problem för många skogsägare i norra Norrland. Skogsstyrelsen har nyligen presenterat ny statistik som visar att ungskogen blir sämre ju längre norrut man kommer och följderna av så kallad multiskadad skog orsakar varje år stora förluster. Men den exakta omfattningen av skadorna är okänd. Satsningen som Skogsstyrelsen gör på närmare 3,5 miljoner kronor går till att inventera skadornas omfattning och utbredning.

Tidigare inventeringar av törskateangrepp som Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) genomfört har visat på stora arealer skadad ung tall, främst i Norrbotten. Även skogsbolag i norra och mellersta Norrland har visat på omfattande skador av vilt och svampangrepp.

– Det finns ett stort behov av mer kunskap kring multiskador, hur stort problemet är och var de största skadorna finns. Har vi den kunskapen kan vi lättare rikta våra insatser för att bromsa utvecklingen och nå ut med information till drabbade skogsägare om hur skadorna bör hanteras, säger Frida Carlstedt, inventeringsledare på Skogsstyrelsen.

Främst är det tall som är mest utsatt där älg och törskatesvamp har orsakat de största skadorna. De olika skadorna kan förekomma i olika kombinationer och frekvens från plats till plats och fläckvis också som en enda skada.

Inventeringen kommer att genomföras av Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS) vid SLU på ungskogar i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrlands län under våren och försommaren. Resultaten från inventeringen kommer att presenteras på både landsdels- och länsnivå och presenteras i slutet av året.

Digital utbildning ska öka skogsägarens kunskap

För att bromsa skadeutvecklingen i ungskogarna satsar Skogsstyrelsen även på att öka kunskapen om multiskadad ungskog hos skogsägare. En digital utbildning har nyligen lanserats där man som skogsägare bland annat kan lära sig känna igen skadesvampar och få kunskap om hur skadade bestånd kan skötas.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Skogsstyrelsen

You must be logged in to post a comment Login