Minimilöner är en åtgärd mot ojämlikhet och fattigdom bland förvärvsarbetande

Av på 11 februari, 2021
Arkivbild

För att bekämpa ojämlikhet och fattigdom bland förvärvsarbetande efterlyser Europaparlamentet en minimilön, rättvisa arbetsvillkor för plattformsarbetare och bättre balans mellan arbete och fritid.

  • Minimilöner bör fastställas på en nivå över fattigdomsgränsen
  • Befintlig arbetsrätt och bestämmelser om social trygghet måste också gälla för plattformsarbetare
  • Kvinnor löper större risk att drabbas av fattigdom än män

Principen om att ”arbete är det bästa skyddet mot fattigdom” gäller inte för låglönesektorer, samt atypiska och osäkra anställningar, anser Europaparlamentet. Ledamöterna påminner därför kommissionen och EU-länderna om att arbetet för att förhindra och hantera fattigdom bland förvärvsarbetande måste vara en del av det övergripande målet att utrota fattigdomen inom EU.

Betänkandet antogs på onsdagen med 365 ja-röster, 118 nej-röster och 208 nedlagda röster.

Ett EU-direktiv om minimilöner

Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om ett EU-direktiv om tillräckliga minimilöner. Ledamöterna beskriver initiativet som ett viktigt steg för att säkerställa att alla kan försörja sig på sitt arbete och delta i samhället. Direktivet bör garantera att lagstadgade minimilöner, i tillämpliga fall, alltid bör fastställas på en nivå över fattigdomsgränsen. Parlamentarikerna betonar också att åtgärder måste vidtas för att säkerställa att de kostnader som är nödvändiga för att utföra arbetet inte dras ifrån minimilönerna av arbetsgivaren, såsom logi, kläder, verktyg, personlig skyddsutrustning och annan utrustning.

Rättvisa arbetsvillkor för plattformsarbetare

Den rättsliga ramen om minimiarbetsvillkor måste genomföras för alla arbetstagare, eftersom ramverket utgör en viktig del i arbetet med att bekämpa fattigdom bland förvärvsarbetande. Det inkluderar även atypiska arbetstagare i ”gigekonomin” som ofta har osäkra arbetsvillkor. Dessa arbetstagare måste också omfattas av befintlig arbetsrätt och bestämmelser om social trygghet och ha möjlighet att delta i kollektiva förhandlingar, anser parlamentet.

Bättre balans mellan arbete och fritid

Den antagna texten uppmanar EU-länderna att snabbt införliva och fullt ut genomföra direktivet om balans mellan arbete och privatliv, eftersom det är nödvändigt för att bekämpa fattigdom och sociala ojämlikheter. Med tanke på att kvinnor löper större risk att hamna i fattigdom och social utestängning än män är det också viktigt att vidta åtgärder för att hantera löneklyftan mellan könen och säkerställa generell tillgång till barnomsorg av hög kvalitet till överkomligt pris, enligt texten.

Citat

— EU är en av de rikaste regionerna i världen. Trots det riskerar 95 miljoner européer att hamna i fattigdom. Enbart av denna anledning behöver vi vidta brådskande åtgärder för att garantera ett liv utan fattigdom för alla. Vi behöver sociala minimistandarder och ordentliga socialförsäkringssystem i hela Europa. Vi behöver löner och inkomster som kan möjliggöra för anständiga liv. Vi bör inte låta ekonomiska intressen åsidosätta det sociala skyddet, sa föredraganden Ӧzlem Demirel (Vänstern, Tyskland) efter omröstningen.

Bakgrund

Enligt Eurostats definition riskerar förvärvsarbetande att hamna i fattigdom när de arbetar över hälften av året och deras årliga disponibla inkomst per konsumtionsenhet är under 60 procent av den nationella medianinkomsten för hushåll (efter sociala transfereringar). Enligt de senaste siffrorna från Eurostat riskerade 9,4 procent av europeiska arbetstagare att drabbas av fattigdom under 2018. De låga lönerna har inte hållit jämna steg med övriga löner i många EU-länder, vilket har ökat inkomstskillnaderna och förvärrat fattigdomen bland förvärvsarbetande samt minskat låginkomsttagares förmåga att hantera ekonomiska svårigheter.

Världen
Örebronyheter

Källa Europaparlamentet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in