Minskat antal självmord under 2020

Av på 15 juni, 2021

Under 2020 tog 1 441 personer sina liv i Sverige. Det är en minskning med 147 personer jämfört med året innan. I de flesta åldersgrupper har antalet självmord minskat eller varit oförändrade med undantag för de äldsta männen. Där var antalet självmord högre under 2020 jämfört med året innan.

– Vi hoppas givetvis att minskningen är början på en positiv trend och att antalet självmord fortsatt kommer att minska kraftigt, men det är tyvärr för tidigt att andas ut. En ökning av självmord har tyvärr skett bland äldre män, och bland unga under 29 år syns ingen minskning vilket behöver tas på största allvar, säger Rickard Bracken, generalsekreterare på Suicide Zero.

Enligt Folkhälsomyndigheten stod män för två tredjedelar av dem som avled i självmord under 2020 och det högsta självmordtalet fanns bland män som var 85 år eller äldre. Bland unga personer (15–29 år), som har lägre risk än äldre att avlida till följd av sjukdom, stod suicid för 32 procent av alla dödsfall 2020.

– Som medmänniskor kan vi göra viktiga insatser genom att uppmärksamma dem vi möter i vår vardag. Genom att fråga hur någon har det, lyssna och öppna upp för samtal kan vi alla göra viktiga bidrag. Ett samtal där man också vågar prata om självmord och självmordstankar kan innebära en vändning och öppna upp för möjligheten att söka hjälp, säger Rickard Bracken.

Pandemin har inneburit stora utmaningar där den fysiska och psykiska ohälsan hos människor har ökat, många har drabbats ekonomiskt eller drivits till arbetslöshet. Grupper som haft det svårt redan före pandemin har drabbats hårdare än andra.

– Det finns flera exempel som pekar på att självmord minskar under perioder då ett samhälle befinner sig i kris men att minskningen är tillfällig och leder till ökade självmordstal efter att den omedelbara krisen har gått över. När samhället öppnar upp kan vissa uppleva att den jobbigaste perioden börjar. Det innebär att det självmordsförebyggande arbetet blir extra viktigt framöver, säger Rickard Bracken.

Det finns idag en hel del kunskap om vad samhället behöver göra för att minska självmorden. Här följer en lista med exempel på insatser som har stöd i forskningen:

  • Mildra effekterna av arbetslöshet, ekonomiska utsatthet och ojämlikhet. Insatser för att människor ska komma ut i arbete efter krisen är av avgörande betydelse, inte minst gäller det för unga människor där många är utestängda från arbetsmarknaden.
  • Begränsa tillgången till dödliga självmordsmedel och satsa på att säkra farliga platser där självmord sker.
  • Arbeta för att minska skadlig användning av alkohol.
  • Genomför och förstärk olika insatser som bidrar till att öka allmänhetens medvetenhet om psykisk ohälsa och självmord.
  • Inför skolbaserade insatser med fokus på psykisk ohälsa. Ungdomar är en utsatt grupp och självmorden har ökat i motsats till utvecklingen i övrigt.
  • Arbeta för en ansvarsfull medierapportering om psykisk ohälsa och självmord.
  • Säkerställ god tillgång till hälso- och sjukvård.
  • Utbilda personal inom vård, socialtjänst, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, med flera, att upptäcka varningssignaler på psykisk ohälsa och hur man kan prata med någon om självmord och självmordstankar.
  • Förstärk vårdkedjan och säkerställ att människor som befinner sig i en utsatt situation kan få ett samordnat stöd från olika verksamheter inom hälso- och sjukvården och kommunerna.
  • Säkerställ att människor som har en psykiatrisk diagnos såsom depression, bipolär sjukdom, schizofreni får tillgång till en god och evidensbaserad vård och vid behov andra stödjande insatser från socialtjänst, arbetsförmedling och Försäkringskassan.

(1 441 gäller säkra och osäkra självmord.)

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Suicide Zero

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in