Minst 4500 steg per dag är kopplat till lägre risk för diabetes hos 70-åringar

Av på 2 december, 2020

En ny studie från Umeå universitet visar att det inte krävs 10000 steg per dag för att se samband med god hälsa. I studien har forskarna studerat sambandet mellan antalet steg per dag hos 70-åringar och risken att utveckla diabetes. De som tog minst 4500 steg per dag hade 40% lägre risk för diabetes jämfört med de som tog färre steg per dag.

Vi såg att den största effekten av att röra på sig kopplat till risken för diabetes bland 70-åringar uppkom tidigt, långt tidigare än 10 000 steg/dag.Riskminskningen var som störst upp till ungefär 6000 steg/dag, därefter avtog den något, och planade ut helt vid drygt8000 steg/dag. De personer som tog minst 4500 steg/dag hade 40% lägre risk att drabbas av diabetes under uppföljningen, jämfört med de som tog färre steg, berättar Marcel Ballin, doktorand i geriatrik vid Umeå universitetoch förstaförfattare till studien.

Observationsstudien inkluderade 3055 70-åringar i Umeå kommun som under en vecka bar rörelsemätare som registreradeantalet steg per dag. Därefter följdes deltagarna upp i snitt 2,5 år för diagnos av diabetes genom patientregistret. Forskarna studerade sedan sambanden mellan antaletsteg per dagoch risken att drabbas av diabetes, och i analyserna tog de hänsyn till kön, utbildningsnivå, stillasittande, medicinering, tidigare sjukdom, samt metabola riskfaktorer.

– Många har säkert hört någon gång att det krävs 10000 steg per dag för god hälsa, men den samlade evidensen visar att majoriteten av de positiva hälsoeffekterna från fysisk aktivitet uppkommer man när man går från att vara inaktiv till att börja röra sig lite mer. Våra resultat går i linje med detta, och det faktum att vi såg att minst 4500 steg per dag och vad kopplat till minskad risk för diabetes är särskilt intressant då en amerikansk studie förra året fann att äldre kvinnor som tog 4400 steg per dag även hade minskad risk att dö i förtid.

Forskarna menar inte att resultaten betyder att man inte ska sikta på att öka mängden och höja sitt mål successivt, men det är viktigt att veta att det finnas ett värde även i dagliga stegmål långt under 10000 steg/dag. Detta kan vara mer lämpligt och realistiskt som utgångspunkt för vissa individer, särskilt de som i dagsläget finner det utmanande att röra på sig och är inaktiva. Vidare lyfter forskarna i artikeln ett annat viktigt fynd från studien, nämligen att mängden bukfett visade sig ha en tydlig inverkan på en del av sambandet, och att bukfett var en stark riskfaktor för diabetes oberoende av hur mycket man rörde på sig.

– Det går inte att säkert dra slutsatser kring orsak och verkan utifrån observationsstudier, men däremot får vi en uppfattning om vilka personer som ligger i riskzonen för att få diabetes och vad vi eventuellt skulle kunna göra för att motverka det.Våra resultat, som pekar mot att en kombination av att främja ökad daglig aktivitet och att förebygga att ansamla fett kring midjan skulle kunna minska risken för diabetes, ger oss alltså intressanta hypoteser att arbeta vidare med, avslutar Marcel Ballin.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Umeå Universitet
Om publikationen:
Daily step count and incident diabetes in community-dwelling 70-year-olds: aprospective cohort study. Författare: Marcel Ballin, Peter Nordström, Johan Niklasson, Antti Alamäki, Joan Condell, Salvatore Tedesco, Anna Nordström.
Tidskrift:BMC Public Health
Länk: https://doi.org/10.1186/s12889-020-09929-2

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in