Mobilapp mäter trygghet i vardagen

Av på 16 juni, 2021

Genom att låta studenter dagligen svara på frågor i en mobilapp har forskare mätt graden av trygghet bland unga i Malmö. ”Genom mobilen kan vi komma riktigt nära människors vardagsliv och få djupare kunskap om de mest otrygga personerna och miljöerna”, säger Alexander Engström, kriminolog.

Inom ramen för sin avhandling fokuserar Alexander Engström på brott och upplevelser av otrygghet i människors vardagsliv.

– Sambandet mellan vardagslivet, brott och otrygghet är viktigt att studera. Det gäller inte minst bland unga som både är mest brottsutsatta och begår mest brott, säger han.

I studien analyseras brott och brottsdeltagande bland gymnasieungdomar. Dessutom utrustades studenter vid Malmö universitet med en mobilapp som mäter trygghet. Genom regelbundna enkäter i mobilen fick deltagarna svara på frågor om hur oroliga de varit för att utsättas för brott under den senaste månaden, den senaste dagen och i realtid. Mobilappen registrerade också var personerna befann sig när de svarade.

– I realtidsmätningen kunde vi se att den direkta omgivningen som personen befann sig i när hen svarade har stor betydelse för känslan av trygghet. Oron var större på andra platser än det egna hemmet och när det var mörkt ute.

I studien undersöktes även kopplingen mellan individers generella livsstil och otrygghet. Att umgås mycket med vänner på ”stan” var kopplat till lägre nivå av otrygghet medan att röra sig ute i nattlivet och på klubbar var kopplat till högre otrygghet.

Alexander Engström menar att forskningen ofta utgår från att otrygghet är något stabilt. Traditionellt genomförs därför trygghetsmätningar i relation till längre tidsperioder med tillbakablickande frågor rörande det senaste året. Det är en trubbig metod, menar han.

– Det är svårt att komma ihåg allt som hänt under ett år. Otrygghet är till viss del ett dynamiskt fenomen som varierar på dagsbasis och över olika situationer i vardagslivet, vilket vi tydligt kan se i materialet. En slutsats är därmed att det är viktigt att våga använda alternativa metoder för att fånga upp otrygghetens olika variationer, säger han.

Genom att använda mobilen är det möjligt att få en bättre och mer precis bild över hur otrygghet kan ta sig uttryck, enligt Alexander Engström.

– Mobiltelefoner är ett utmärkt verktyg i den här typen av forskning. Genom dem kan vi komma riktigt nära människor och därigenom få djupare kunskap om de mest otrygga personerna och miljöerna i samhället. Då kan vi också sätta in trygghetsskapande åtgärder där de behövs.

Om studien Everyday life, crime and fear of crime among adolescents and young adults:

Totalt genomfördes fyra delstudier inom ramen för avhandlingen. 191 studenter vid Malmö universitet medverkade i studien genom att hösten 2018 svara på frågor i en mobilapplikation utvecklad inom forskningsprojektet STUNDA: Att undersöka upplevelser av situationell otrygghet genom smarta telefoner bland unga vuxna i Malmö.

Även utsatthet för brott och brottsdeltagande bland knappt 500 gymnasieungdomar undersöktes. Ungdomarna kategoriserades i grupper utifrån deras inblandning i våldsbrott under föregående läsår. Resultaten visade att frekvent berusning och att ofta vara på ”stan” på kvällen är de primära livsstilsfaktorer som kan kopplas till att vara brottsutsatt medan att ha vänner som begår brott är den viktigaste faktorn för att vara gärningsperson.

Kriminologi blev forskarutbildningsämne vid Malmö universitet hösten 2020 och Alexander Engström är den förste att disputera i ämnet vid lärosätet.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Malmö universitet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in