MSB föreslår åtgärder för att stärka kommunernas arbete med tillsyn och tillstånd avseende sprängämnen

Av på 20 december, 2020

I maj fick MSB ett regeringsuppdrag där syftet var att se över hur kommunernas tillståndsprövning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) fungerar avseende sprängämnen, tändämnen och sprängkapslar. Nu föreslår MSB ett antal åtgärder.

Det sker en tydlig upptrappning och utveckling av kriminellas benägenhet att använda sprängmedel i olika sammanhang. Det var mot denna bakgrund som MSB fick ovannämnda regeringsuppdrag.

– Det är viktigt att de verksamheter som hanterar explosiva varor så som sprängämnen, tändämnen och sprängkapslar, följer reglerna om hantering och förvaring. Explosiva varor ska inte hamna i orätta händer, säger Ann-Sofie Eriksson, chef på enheten för hantering av explosiva varor på MSB.

Kartläggning och analys är nu klar och ett antal åtgärder föreslås i slutredovisningen. Åtgärderna syftar till att utveckla stödet till kommunerna som har ansvaret för att genomföra tillsyn och ge tillstånd till verksamheter som hanterar explosiva varor.

– Arbetet med detta uppdrag har skett i samarbete med kommunerna, branschorganisationerna och Polismyndigheten. Kartläggningen har bland annat visat att det finns stora kunskapsvariationer mellan kommunerna och vi ser ett behov av utvecklad samverkan och informationsutbyte, säger Ann-Sofie Eriksson.

Föreslagna åtgärder som framkommer av slutredovisningen:

  • kunskapshöjande åtgärder i form av kurser och information för kommunerna,
  • utveckling av befintligt stöd som vägledningar och checklistor,
  • utveckling av ett system för att kunna delge information om tillstånd (nationellt tillståndsregister),
  • utveckling av fler former för samverkan,
  • se över vilka ytterligare krav på brottsförebyggande åtgärder som kan vara lämpliga och rimliga att ställa.

De föreslagna åtgärderna ska genomföras av MSB i huvudsak under 2021 och bidra till att utveckla kommunernas tillståndsgivande och tillsyn enligt LBE. Den stärkta tillsynen ska göra det svårare för kriminella att komma åt sprängmedel. MSB har ett ansvar att samordna tillsynsmyndigheternas verksamhet och stödja dem i deras arbete med tillsynen.

Bakgrund
De tre uppdrag som regeringen beslutade den 7 maj och det uppdrag som MSB har sedan i november 2019, tillsammans med ytterligare fem myndigheter, är alla till del ett resultat av det ökande antalet illegala sprängningar i Sverige. Syftet med uppdragen är flera, men i botten ligger att försvåra för de kriminella att få tag på explosiva varor och att detta i sin tur ska leda till en minskning av den illegala användningen av sprängämnen. Uppdraget om att kartlägga och analysera kommunernas arbete med tillsyn och tillstånd är ett av uppdragen som slutredovisas först. Resterande uppdrag ska slutredovisas under 2021.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: MSB

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in