MSB ska bidra till ökad kontroll över explosiva varor

By on 28 juni, 2021

Riksdagen beslutade den 9 juni om förändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Förändringen innebär en skärpt kontroll av personer som arbetar i eller har inflytande över verksamheter som hanterar explosiva varor. MSB och kommunerna får i uppdrag att lämplighetspröva dessa personer.

Till följd av lagändringen har regeringen även beslutat att genomföra ändringar i förordningen om brandfarliga och explosiva varor (FBE). En stor del av förändringen innebär att verksamheter som hanterar explosiva varor behöver anmäla in personer som deltar i verksamheten och få dem lämplighetsprövade.

– MSB kommer att pröva i fråga om lämplighet, och med stöd av yttrande från Polismyndigheten ta beslut om godkännande eller avslag, säger Ann-Sofie Eriksson, chef på enheten för hantering av explosiva varor på MSB.

Hon fortsätter:

– Personerna behöver vara godkända av tillståndsmyndigheterna för att kunna fortsätta sitt arbete. Genom att vi får en ökad kontroll över personer som hanterar explosiva varor minskar också risken för att sprängämnen hamnar i orätta händer.

De nya reglerna i LBE och FBE träder i kraft den 1 augusti 2021 med en övergångsperiod på sex månader då verksamheter med befintliga tillstånd ska anmäla samtliga deltagare. MSB och kommunerna som tillståndsmyndigheter ska med hjälp av yttrande från Polismyndigheten under denna tid genomföra prövning av personerna och meddela godkännande eller avslag. En omprövning enligt de nya reglerna kommer även att göras av föreståndare som sedan tidigare är godkända i dessa verksamheter.

Från och med den 1 februari 2022 måste deltagare vara godkända av tillståndsmyndigheten för att få delta i verksamhet med explosiva varor.

Flera uppdrag för att minska illegala sprängningar

De senaste åren har det skett en kraftig ökning av antalet bombdåd med civila sprängämnen. Regeringen hoppas på att en förändring i lag och förordning kan bidra till att bromsa utvecklingen och minska risken för att sprängämnen kommer i orätta händer.

Utöver ändringar i lag och förordning fick MSB under 2020 flera regeringsuppdrag i syfte att stärka samhällets förmåga att bekämpa illegala sprängningar och minska den illegala användningen av sprängämnen och tillverkning av hemgjorda bomber.

Regeringsuppdragen som MSB fick 2020:

• Uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att utveckla stödet till kommunerna i arbetet med tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (slutredovisades 18 december 2020).

• Uppdrag att inrätta och ansvara för ett nationellt forum för sprängämnessäkerhet (redovisades 30 april 2021).

• Uppdrag att se över tillgängliga metoder för märkning av explosiva varor för civilt bruk som möjliggör identifikation, som inte kan avlägsnas och som om möjligt även finns kvar/kan spåras efter detonation (Slutredovisas i slutet av juni 2021).

• Uppdrag att tillsammans med Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) kraftsamla för att motverka problematiken med illegala sprängningar i samhället. I uppdraget ingår bland annat att stärka samverkan mellan myndigheter, att förbättra kontroller och inspektioner, att undersöka om systemet för civil användning kan förbättras samt att förhindra illegal tillverkning och införsel av explosiva varor (slutredovisas 30 november 2021).

Regionalt
Örebronyheter

Källa: MSB

You must be logged in to post a comment Login