Myndigheter betalar ut landsbygdsstöd från EU på felaktiga grunder.

Av på 21 februari, 2013

Sverige får cirka 13 miljarder kronor varje år i bidrag från EU. Ekonomistyrningsverket har nu granskat utgifterna för jordbruks- och landsbygdsstödet, som utgör ungefär 10 av de 13 miljarderna. Granskningen visar att cirka 75 miljoner kronor sannolikt redovisats fel. Den felaktiga redovisningen har medfört att cirka 37 miljoner kronor från EU och 38 miljoner svenska, offentliga medel utbetalats felaktigt till olika stödmottagare.

De fel vi sett är bland annat att myndigheterna har godkänt utgifter trots att de som tagit emot stöd:

  • inte kunnat visa att de betalat kostnaderna de redovisat
  • inte följt kraven för offentlig upphandling vid köp av tjänster och varor
  • använt pengarna till kostnader som inte berättigar till stöd

De fel vi hittat i granskningen under 2012 överstiger den gräns EU-kommissionen accepterar. Vår beräkning visar att de felaktiga utbetalningarna för landsbygdsutvecklingsfonden uppgår till cirka 75 miljoner kronor. Av dessa svarar EU-stödet för hälften, medan den andra hälften täcks av svenska, offentliga medel.

Hanteringen av de stöd som baseras på jordbruksmarkens areal bedömer vi däremot har fungerat väl.

Myndigheterna behöver bli noggrannare

Jordbruksverket är ytterst ansvarig för hanteringen av EU-medel för jordbruk och landsbygd. De betalar ut pengar efter att andra myndigheter, bland andra Sametinget och länsstyrelserna, fattat beslut om att olika mottagare är berättigade till stöd.

Efter vår granskning kan vi konstatera att de beslutande myndigheterna behöver vara noggrannare i sin handläggning. Särskilt vad gäller hanteringen av företags- och projektstöd, så att de upptäcker fel innan Jordbruksverket betalar ut stöd. EU ska kunna lita på att Sverige förvaltar medlen väl och att de används rätt – i annat fall dras bidragen in för de program där granskningen visat höga fel.

ESV har tidigare rapporterat resultaten av granskningarna av de svenska programmen inom regional-, social- och fiskerifonden och för SOLID-programmen, även där betalas EU-medel ut på felaktiga grunder.

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in