Nationell skolkampanj om hedersvåld.

Av på 6 maj, 2013

För många unga är skolan en fristad från hedersvåld och förtryck. Genom en skolkampanj ska skolpersonal och unga uppmärksammas på och lära sig mer om hedersvåld och de ungas rättigheter, och om vart de kan vända sig om rättigheterna kränks. Kampanjen, som riktas mot landets samtliga gymnasie och högstadieskolor, är ett samarbete mellan Rikspolisstyrelsen och Länsstyrelsen Östergötland.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig många uttryck. Unga människor får dagligen sina fri- och rättigheter kränkta, utsätts för hot och våld eller gifts bort. Rikspolisstyrelsen och Länsstyrelsen Östergötland har därför fått i uppdrag av regeringen att uppmärksamma dessa brott, för att förebygga och förhindra att unga utsätts och få fler att polisanmäla.

– Många unga drömmer om att få resa utomlands i sommar. Samtidigt finns det de som lever i skräck över att resa utomlands. Att bli bortgift, inte få välja sin partner eller utsättas för andra ingrepp i sitt privatliv är en verklighet för väldigt många unga i Sverige. Att inse att man är utsatt och kan få hjälp är ett första steg mot ett liv fritt från förtryck och våld, och att komma till oss är nästa, säger Bengt Svenson, rikspolischef.

Enligt en undersökning* som Ungdomsstyrelsen genomfört upplever upp till 70 000 unga sig begränsade i frågor om val av partner, förhållanden och äktenskap. 8 500 känner sig samtidigt oroliga över att inte själva kunna välja vem de ska få gifta sig med.

Informationskampanjen vänder sig till rektorer, skolsköterskor, kuratorer samt även elever på landets samtliga gymnasie- och högstadieskolor. Sammanlagt får 4 457 skolor över hela landet ta del av informationsmaterialet.

– I skolan kan utsatta elever få tillgång till en annan värld än den de lever i utanför skoltid. Skolan är också den plats där ungdomar tillbringar mest tid och därför är den också ett naturligt forum för att prata om detta. Med den här kampanjen hoppas vi uppmuntra till dialog och diskussion på landets skolor, säger Elisabeth Nilsson, landshövding i Östergötlands län.

Informationskampanjen, som inleds under veckan, är en del i en större informationskampanj kring brott i nära relationer som regeringen givit Rikspolisstyrelsen i uppdrag att genomföra. Denna del av kampanjen genomförs i samarbete med Länsstyrelsen i Östergötland, som har i uppdrag att förebygga och förhindra att unga mellan 13-25 utsätts för hedersvåld, och att informera unga om deras rättigheter. Filmen som ingår i skolmaterialet samt övrigt skolmaterial finns på www.polisen.se samt www.hedersfortryck.se

* Ungdomsstyrelsen genomförde 2009 en studie om arrangerade äktenskap. Studien ”Mot någons vilja” har genomförts i samverkan med bland andra Barnombudsmannen, Länsstyrelserna, Migrationsverket, Skatteverket och Socialstyrelsen.

För mer information, kontakta: Carolina Ekéus, pressekreterare, Rikspolisstyrelsen, tel: 010- 563 90 86, eller Juno Blom, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Östergötland, tel: 0706-64 84 02.

Varningstecken i skolan som kan tyda på att någon är utsatt:

Önskemål hemifrån om undantag från viss undervisning, till exempel musik, gymnastik och sex- och samlevnad
Olika kläd- och beteende-koder i och utanför skolan
Ofta återkommande magvärk, huvudvärk och illamående
Återkommande frånvaro och skolk
Koncentrationssvårigheter och försämrade skolresultat
Synliga skador från våld
Depression och självmordstankar
Få eller inga kamratkontakter utanför skolan
Rigid kontroll av fritiden, exempelvis att eleven inte får delta i aktiviteter utanför skolan
Föräldrar som drar sig undan all kontakt med skolan och som motsätter sig stödinsatser från skolans sida
Avsaknad av vuxna stödpersoner utanför familjen
Oro över att föras ut ur landet under sommarlov eller utlandssemester och bli bortgift
Oro över att familjen ska få reda på att man är homosexuell, bisexuell eller transperson
Önskan om att ”återställa” sin ”mödomshinna” eller slidkrans
Önskemål om att inte gå i samma klass som syskon eller kusiner
Eleven rymmer hemifrån
Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?
Hedersrelaterat våld, liksom mäns våld mot kvinnor generellt, har sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar om dessa*. Familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Kontrollen av flickors och kvinnors liv kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema form resulterar hederstänkandet i tvångsäktenskap, hot om våld och våld – även dödligt våld.

Det hedersrelaterade våldets kollektiva karaktär innebär att det kan finnas flera förövare och att det kan utövas av både män och kvinnor. Offren för förtryck och våld är flickor, kvinnor, pojkar och män, vars familj och närmaste omgivning kan sanktionera våldet. Unga homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet och uttryck kan också uppleva att de kontrolleras och hotas samt bli utsatta för fysiskt våld för att de svärtar ner familjens heder**.

* Enligt regeringens skrivelse Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer (Skr 2007/08:39)
** Enligt regeringens skrivelse (Skr 2009/10:229)

Om kampanjen:
Informationskampanjen är ett samarbete mellan Rikspolisstyrelsen och Länsstyrelsen i Östergötland. Rikspolisstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en informationskampanj avseende brott i nära relationer, inklusive hedersrelaterat brott våld och förtryck. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma dessa brott och få flera att anmäla. Länsstyrelsen Östergötland har samtidigt fått i uppdrag av regeringen att förebygga och förhindra att unga mellan 13 och 25 utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck och blir bortgifta mot sin vilja. En del av detta uppdrag är att utarbeta och sprida information till barn och unga, bland annat om relevant lagstiftning och till vem de kan vända sig för att få stöd.

Källa: Rikspolisstyrelsen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in