Nu fortsätter Örebro kommuns kulturmiljöinventering

Av på 11 januari, 2022

Nu fortsätter arbetet med att uppdatera Örebro kommuns kulturmiljöinventering. Arbetet sker i samarbete mellan Stadsbyggnad, Örebro kommun och Stiftelsen Kulturmiljövård.

Under perioden januari–mars 2022 kommer byggnadsinventering att genomföras i tre småhusstadsdelar i Örebro; Gamla Hjärsta, Hagaby och Holmens villaområde.

Flera av stadens villa- och småhusområden kom till i början av 1900-talet och den äldre bebyggelsen tillsammans med stadsplanernas utformning och de uppväxta trädgårdarna ger områdena stora kulturmiljövärden.

Syftet med inventeringen är att identifiera och beskriva de kulturmiljövärden som finns i områdena och öka kunskapen om det byggda kulturarvet i Örebro kommun. Uppgifterna kommer att bli tillgängliga i Örebro kommuns kulturmiljöinventering, som är ett kunskapsunderlag som bland annat används vid bygglov- och detaljplaneärenden.

Arbetet kommer att genomföras av byggnadsantikvarier från Stiftelsen Kulturmiljövård. De kommer att genomföra inventeringar genom fotografering från gatan och insamlande av information under perioden januari till mars 2022.

Kulturmiljöinventering
 
I Plan- och bygglagen finns bestämmelser om underhåll, varsamhet och förbud mot förvanskning vid förändringar i bebyggelsen. Aktuell kunskap om bebyggelsen behövs för att effektivt kunna tillämpa lagen.

Med start 2006 genomförde Örebro kommuns Byggnadsnämnd och Stadsbyggnads­förvaltningen en kulturmiljöinventering med bedömning av bebyggelsens kulturvärden.

Byggnadsnämnden har beslutat att den ska vara kommunens kunskapsunderlag för kulturvärdena i kommunen, och vara ett levande dokument som kommer att fyllas på successivt. Kulturmiljöinventeringen är samtidigt en del av Örebro kommuns arbete med att uppnå de nationella miljömålen.

Så används kulturmiljöinventeringen

Kulturmiljöinventeringen används i ärenden som rör översiktlig planering, detaljplaner och bygglov, där plan- och bygglagens bestämmelser med inriktning på underhåll, varsamhet och förbud mot förvanskning vid förändringar i bebyggelsen tillämpas.

Den är i sig inte juridiskt bindande. Prövningen mot plan- och bygglagen och avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen i ärenden om bygglov och detaljplaner görs alltid i det enskilda fallet med beslut av byggnadsnämnden.

Så fungerar kulturmiljöinventeringen

Kulturmiljöinventeringen är ett modernt och levande kunskapsunderlag som beskriver och definierar kulturmiljövärden/kulturvärden i Örebro kommun. Bedömningen av kulturvärdet görs i fyra nivåer, klasser, som är kopplade till bestämmelserna i plan- och bygglagen.

Bedömningarna kräver god kännedom om bebyggelseutveckling och byggnadsstilars särdrag. Utgångspunkt är dels objektiva fakta, t.ex. uppgifter om den aktuella byggnadens historia, och dels avläsningar av byggnaderna och miljöerna genom iakttagelser från gata eller annan allmän plats.

Klassificeringen presenteras som röda, blå, gröna eller grå ”klickbara” punkter eller ytor i kartan. Bakom dessa finns faktablad med kort historik, beskrivning av karaktärsdragen samt en värdebeskrivning som ligger till grund för bedömningen av kulturvärdet. Du som fastighetsägare kan ha glädje och nytta av informationen här, när du planerar för underhåll och förändringar.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in