Nu krävs ett helhetsgrepp på allergisjukdomarna!

Av på 26 maj, 2013

Allt flera länder i Europa satsar nu på nationella program mot de allergiska sjukdomarna. Finland har gjort det sedan länge. Norge följer efter med storsatsningar inom hälso- och sjukvården. Andra exempel på statliga initiativ på allergiområdet kan hämtas från Danmark och Irland. Sedan flera år har Astma- och Allergiförbundet varnat för att Sverige är på väg att hamna på efterkälken. Trots växande problem med allergisjukdomar präglas den svenska regeringens initiativ av kraftlöshet, låg ambitionsnivå och bristande helhetssyn.

Regeringens egen expertmyndighet Socialstyrelsen har upprepade gånger föreslagit att regeringen ska utveckla en nationell strategi mot de allergiska sjukdomarna. Precis som när det gäller flera andra stora folksjukdomar som cancer och psykiska sjukdomar krävs det när det gäller de allergiska sjukdomarna en övergripande strategi som involverar många olika samhällssektorer i arbetet.

Under våren har behovet av ett brett initiativ blivit ännu tydligare. Nya siffror visar att den läkardiagnostiserade astman bland barn i skolåldern ökat med 50 procent mellan 2003 och 2011 och att också övriga allergiska sjukdomar bland barn tydligt fortsätter att öka. En allt större del av barnen inom skola och barnomsorg har alltså någon allergisk sjukdom. Denna utveckling ställer högre krav på vård, skola och omsorg. Verksamheter och lokaler måste anpassas och anställdas kompetens inom området måste öka.

Socialstyrelsen genomförde under 2012-13 på uppdrag från Regeringen en utredning av barnens arbetsmiljö i skolan med avseende på allergiproblemen. I utredningsrapporten pekas på stora brister inom skolan, bl.a. bristande kunskap hos lärare och skolledare, som bidrar till att försvåra situationen för barn med allergier. Rapportens huvudförslag till uppdragsgivaren, Regeringen är att den ska satsa på en nationell strategi mot de allergiska sjukdomarna.

Astma-och Allergiförbundets kongress bestående av ombud från 130 lokala föreningar kräver att Regeringen äntligen tar ett initiativ på allergiområdet och därigenom tydligt visar för hela samhället att ökningen av allergisjukdomarna är ett allvarligt problem. Nu krävs en nationell mobilisering!

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in