Ny konsumentköplag 1 maj ger bättre skydd för bilköpare

By on 30 april, 2022
Arkivbild

Den nuvarande konsumentköplagen ersätts av en ny på söndag 1 maj, bland annat har den ökade mängden digitala tjänster skapat behov av förtydliganden och uppdateringar. Samtidigt förlängs perioden då säljaren ansvarar för ursprungliga fel väsentligt vilket är en fördel för konsumenter från 6 till hela 24 månader.

Under denna period är det säljaren som vid en reklamation är skyldig att visa om ett fel inte ska ses som ursprungligt, något som ofta är svårt och därför gett den nuvarande lagens paragraf benämningen presumtionsregeln – eftersom det under denna period förutsätts att felet funnits vid köptillfället, om inte annat visas.

– För bilköpare är den här perioden särskilt viktig eftersom bilar både är dyra, komplexa och till skillnad från många andra varor till övervägande del köps och säljs som begagnade. Tryggheten kommer att förbättras för alla som köper begagnade bilar av bilhandlare, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Riksförbundet M Sverige.

Samtidigt uppstår under en tid oklarheter om vilken praxis som kommer utifrån den nya lagen, och om hur de nya bestämmelserna kan komma att tolkas av exempelvis Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, eller allmän domstol.

Med anledning av den kommande lagen har Motorbranschens Riksförbund, MRF, ändrat sina leveransvillkor från den 1 maj. Den främsta skillnaden som påverkar konsumenter gäller hur många avhjälpningsförsök som kan komma på tal innan en konsument kan ha rätt att häva ett bilköp eller begära omleverans.

– Idag är det vanligen möjligt att häva ett bilköp om ett och samma fel återkommer en tredje gång, efter två avhjälpningsförsök. MRFs leveransvillkor har också utgått från det men från 1 maj anges inte något visst antal avhjälpandeförsök.

M Sverige har därför kontaktat både ARN och Konsumentverket för att få besked om hur bilköpare ska hantera frågan om antalet avhjälpningsförsök från 1 maj.

ARN meddelar att nämnden inte på förhand kan säga hur en enskild tvist kommer att bedömas eller hur nämndens praxis i stort kommer att förändras och att man inte heller kan svara på hur skrivningar i MRFs villkor kan komma att bedömas.

Konsumentverket svarar att deras uppfattning, trots förändringarna i branschförbundets villkor, är att konsumenten i normalfallet inte behöver acceptera mer än två avhjälpningsförsök för samma fel. Men att det alltid måste göras en bedömning i det enskilda fallet med hänsyn till exempelvis felets komplexitet och varans art, och att utgångspunkten därför är densamma som idag.

– M Sverige rekommenderar bilköpare att utgå från nuvarande praxis om två avhjälpningsförsök men samtidigt se det unika i situationen kopplat till den nya lagstiftningen. Ny praxis kan behöva utformas innan mer exakta besked kan lämnas om vad man som konsument ska förvänta sig, vilket vi alltså får anledning att återkomma till framöver, säger Carl-Erik Stjernvall.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa M Sverige

You must be logged in to post a comment Login