Ny rapport konstaterar hur svenska idrottsanläggningar brister i tillgänglighet

By on 25 november, 2018

Alla har rätt till ett fysiskt aktivt liv. Oavsett vem du är och vilka förutsättningar du har. Att exkludera människor med funktionsnedsättning från möjligheten att ta sig in i och runtom i svenska idrottsanläggningar skapar stora hälsoklyftor. Endast 4 % av unga med funktionsnedsättningar är fysiskt aktiva, jämfört med 54 % för resten av befolkningen. Här har kommunala idrottsanläggningar ett viktigt jobb att göra.

Trots det så visar ”Tillgänglighetsundersökningen 2018” att många anläggningar fortfarande har kraftigabrister när det kommer till tillgänglighet. I dagsläget saknar närmare 60 % av idrottsföreningarna som deltog i undersökningen en tillgänglighetsplan eller tillgänglighetspolicy att jobba mot. Samma procentsiffra säger i undersökningen att de inte vet om de planerar någon form av tillgänglighetsanpassning i framtiden. Politiska beslut säger dock att tillgänglighetsperspektivetbör finnas med frånbörjannär verksamhet, information och lokaler planeras*.

KONE och Parasport Sverige har nyligen gjort en uppföljning på den tillgänglighetsundersökning som genomfördes under 2016 och som lyfter frågan om tillgänglighet på svenska idrottshallar. Undersökningen kan konstatera att det generellt saknas tydliga inriktningar när det kommer till tillgänglighetsarbetet, och att det fortfarande finns mycket kvar att göra inom området.

– Undersökningen synliggör många allvarliga konkreta problem. I dagsläget exkluderas alldeles för många barn, ungdomar och vuxna ifrån idrottslivet på grund av bristande tillgänglighet. Vår vision är att alla Sveriges idrottsanläggningar ska vara tillgänglighetsanpassade vilket borde vara en självklarhet år 2018, men tyvärr har Sveriges kommuner mycket kvar att göra för att nå dit, säger Johan Strid, generalsekreterare, Parasport Sverige.

Att inte möjliggöra fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning bidrar också till en ökad hälsoklyfta, då de som vill men inte kan idrotta ställs utanför samhället.Endast 4% av unga med funktionsnedsättningar är fysiskt aktiva, jämfört med 54 % för resten av befolkningen. Ohälsa i sig är upp emot 10 gånger sämre hos målgruppen i jämförelse med övrig befolkning.

För att minimera hälsoklyftan krävs det att fler människor med funktionsnedsättning kommer i rörelse och får ett mer aktivt liv. Vi behöver fler svenska parasportare och för att nå dit behöver alla, oavsett funktionsnedsättning, ha möjlighet att ta sig till, in och röra sig fritt i alla våra anläggningar. Detta innebär bland annat att automatiska dörröppnare, tillgängliga omklädningsrum, duschar och ledstråk måste finnas. Förutom detta behöver också fler parkeringsplatser för personer med rörelsenedsättning finnas i anslutning till våra anläggningar. Detta är också avgörande för att minska hälsoklyftan i framtiden, säger Stefan Jansson, rekryteringsansvarig, Parasport Sverige.

KONE och Parasport Sverige arbetar tillsammans med kommuner och fastighetsägare för att öka takten av arbetet medtillgänglighetsanpassningar i idrottshallar. Kommunerna har en viktig hälsofrämjande roll och kan påverka huruvida en människa med funktionsnedsättningar kan röra sig både till träningslokalerna men även inuti dem. Kommuner ansvarar och ska stå förkostnaden av tillgänglighetsanpassning då de ofta äger själva anläggningen.

Undersökningen visar dock att endast 14 % av respondenterna har lyfttillgänglighetsfrågan till enansvarig politiker i kommunen.

– För att förändra förutsättningarna krävs det gemensamma kraftsamlingar. Vi ser att bådekommuner, fastighetsägare och idrottsföreningarmåste arbeta aktivt med tillgänglighetsfrågor. Alla aktörer, vare sig det handlar om privata eller offentliga, måste samarbeta för att bidra till att människor kan leva ett mer aktivt liv, avslutar Jaakko Kaivonen, vd KONE Sverige.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät som skickades ut till lokala idrottsföreningar runt om i Sverige. Parasport Sverige stod som avsändare till webbenkäten. 2005 stycken idrottsanläggningar, geografiskt utspridda i Sverige, deltog i undersökningen.

Snabba fakta från undersökningen:

  • 60 % saknar en plan för tillgänglighet i idrottsanläggningar.
  • 63 % tycker att tillgängligheten är medel eller sämre på deras idrottsanläggning.
  • 60 % vet inte om de planerar någon tillgänglighetsanpassning i framtiden.

Sport | Parasport
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login