Ny rapport visar att förskolan inte är likvärdig

Av på 27 oktober, 2019

Nu publicerar Bris rapporten ”Bra från början – förskolans betydelse för barn som flytt” som lyfter förskolans förutsättningar att verka socialt utjämnade. Det är en sammanställning av forskning och röster från barn, föräldrar och professionella som ger en aktuell bild av vad tillgång till förskola i ett nytt land betyder.

Barns tidiga uppväxtvillkor får stor betydelse för resten av livet, och vi vet att tidiga insatser hos barn är en god investering. Förskolan är tillsammans med hemmet den viktigaste miljön för nära en halv miljon barn i utsatta situationer. Trots det talas det alldeles för lite om förskolans roll i barns liv.

Den viktigaste slutsatsen i rapporten är att förutsättningarna för svensk förskola skiljer sig alldeles för mycket i olika delar av landet, mellan olika kommuner och mellan områden och stadsdelar inom kommuner.  

Vikten av tidiga insatser för barn kan inte nog betonas. Ändå är det vi ser i rapporten en verksamhet som inte prioriteras tillräckligt politiskt och som inte lever upp till målet om likvärdighet, säger Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog. 

Rapporten synliggör flera områden som behöver stärkas för att förskolan ska få förutsättningar för att främja jämlika uppväxtvillkor och verka kompensatoriskt. Det handlar om likvärdigheten där boendesegregationen och det låga deltagandet för barn i särskild utsatthet spelar stor roll. Det handlar om personalen och arbetsmiljön med stora sjuktal och hög personalomsättning. Och det handlar om bristen på kunskap och forskning om den svenska förskolans effekter.  

– Barn och föräldrar vittnar om hur viktig den svenska förskolan och den personal som arbetar där är, men också om hur olika det ser ut beroende på var familjen råkar bo. Detta har en direkt påverkan på enskilda barns livsvillkor och utveckling, och i förlängningen på samhällsutvecklingen, säger Mikael Drackner på Bris som har projektlett rapporten.  

Utredning bör tillsättas 

Det är dags att vända trenden med krisen i förskolan. För att bygga ett socialt hållbart samhälle krävs en stark förskola där barn som förlorat trygghet och sociala sammanhang inkluderas. Bris menar att förskolans förutsättningar att verka socialt utjämnande borde vara centralt för en politik som stärker barns rättigheter, och som nästa år juridiskt ska följa barnkonventionen. 

Vi vill att regeringen tillsätter en nationell utredning om förskolan – vi behöver en Förskolekommission. Utredningen bör se över och lämna förslag för en likvärdig förskola, för en tryggad personalförsörjning och för förskolans framtida finansiering, säger Magnus Jägerskog.

Regionalt
Örebronyheter

// Sedan 2017 driver Bris ett treårigt projekt med fokus på att stärka den psykiska hälsan hos barn som flytt. En viktig del handlar om att sprida kunskap om förhållanden i samhället som påverkar dessa barns rättigheter. Bris har tidigare publicerat två rapporter inom ramen för det; den första om psykisk ohälsa hos framförallt ensamkommande unga, den andra som skolans betydelse för barn som flytt. Denna rapport är den tredje i serien.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in