Ny reviderad biblioteksplan på gång i Lindesbergs kommun

Av på 19 april, 2021
Arkivbild

En ny biblioteksplan för Lindesbergs kommun håller på att tas fram. Det handlar om en revidering av den nuvarande Biblioteksplan 2017- 2020 som gäller både folkbibliotek (tillväxtnämndens uppdrag) och skolbibliotek (barn- och utbildningsnämndens uppdrag). I biblioteksplanen heter det bland annat att skolbibliotekens främsta uppdrag är att stödja skolans måluppfyllelse.

Detta är första delen i en artikelserie om skolbibliotek som en pedagogisk resurs.

 

”Biblioteken tillhör samhällets viktigaste kultur- och bildningsinstitutioner. Folkbiblioteken är ofta kommunens viktigaste offentliga rum där alla kan vistas på egna premisser. Folkbiblioteken finns till för alla och nyttjandet ska vara avgiftsfritt. Skolbibliotekens främsta uppdrag är att stödja skolans måluppfyllelse. Folk- och skolbiblioteken är en grundförutsättning för det demokratiska samhällets utveckling. Uppdraget innebär att främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.

Intentionerna i Unescos folkbiblioteksmanifest återspeglas tydligare i bibliotekslagen och här finns också kravet på att alla skolor ska ha ett tillgängligt skolbibliotek. Även Skollagen (2010:800) innehåller kravet på skolbibliotek till alla elever. Dessutom finns det både i läroplanen för grundskolan (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011) och förskolan (Lpfö 98 Reviderad 2010) målsättningar som knappast kan uppnås utan ett fungerande biblioteksväsende. Det är skolan som ansvarar för skolbibliotekens utformning och kvalitet.”

Om bibliotekens betydelse – citat ur Lindesbergs kommuns Bibiblioteksplan 2017-2020.

Biblioteksplanen skulle ha reviderats redan 2019

Lindesbergs kommuns biblioteksplan 2017-2020 skulle ha reviderats under 2019 och antagits i kommunfullmäktige under 2020 tillsammans med ”en samlad analys av hur verksamheten utvecklats och hur intentionerna i planen förverkligats i de olika nämndernas verksamheter.”

När den reviderade biblioteksplanen ska vara klar är svår att säga, enligt Helena Randefelt (utvecklingsstrateg på tillväxtförvaltningen) som tar fram förslag till revideras biblioteksplan tillsammans med Björn Österby (utvecklingsstrateger på barn- och utbildningsförvaltningen) och Kristina Öster (kultur- och fritidschef på tillväxtförvaltningen): ”Först ska vi arbeta internt med revideringen. Sedan tillkommer den politiska processen. Revideringen ska ju passera både nämnd och kommunstyrelse innan den slutligen ska klubbas av kommunfullmäktige. Eftersom kommunfullmäktige inte sammanträder varje månad kan det ta olika lång tid beroende på hur sammanträdestiderna ligger”.

Vad är skillnaden mellan program (exempelvis kulturpolitiskt program som ersätts av Lindesbergs kommun nya styrmodellen) och plan (exempelvis den nu aktuella biblioteksplanen)?

”Enligt lag är en kommun skyldig att ha vissa planer – exempelvis bostadsförsörjningsprogram och biblioteksplan”, förklarar Helena Randefelt: ”Utöver de planer som är lagstadgade är ambitionen att ha så få separata styrdokument som möjligt eftersom det är svårt att få en bra uppföljning om vi har för många planer, program och strategier med separata målformuleringar att förhålla oss till. Men om vi ser att det finns vissa politikområden som är väldigt oreglerade eller där det behövs ett strategiskt dokument så kan ett sådant arbetas fram. Men ambitionen är att det mesta ska inrymmas inom styrmodellen”.

Bibliotekslagen (2013:801) ålägger alla kommuner att ha en biblioteksplan. Den ska antas av kommunfullmäktige och omfatta all biblioteksverksamhet kommunen är huvudman för. Planen ska bidra till att öka samordningen och höja kvaliteten i biblioteksverksamheten. Exakt hur biblioteksplanen ska se ut är det upp till varje kommun att utforma, utöver lagkravet att den ska präglas av samverkan och ha ett framträdande användarperspektiv samt vara utvärderingsbar. Lindesbergs kommuns senaste biblioteksplan (2017-2020) syftade till att främja tillgänglighet, läsfrämjande arbete och integration.

Biblioteksverksamheten i Lindesbergs kommun är diversifierad. Två av kommunens förvaltningar bedriver biblioteksverksamhet där folkbiblioteken har den största och mest utåtriktade verksamheten. Förutom stadsbiblioteket som är fysiskt beläget i Lindesbergs centrum finns tre filialbibliotek i orterna Fellingsbro, Frövi och Storå och en biblioteksbuss. Utöver detta finns ett gymnasiebibliotek på Lindeskolan och skolbiblioteksverksamhet i en del av kommunens grundskolor. Förutom Lindesbergs kommun finns även andra aktörer som bedriver biblioteksverksamhet inom kommunens geografiska område. Region Örebro län ansvarar för lasarettsbiblioteket och folkhögskolebiblioteket vid Fellingsbro folkhögskola. Kriminalvårdsstyrelsen ansvarar för biblioteksverksamheten på kriminalvårdsanstalten Hinseberg.

Kultur | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in