Ny risk- och sårbarhetsanalys för Örebro kommun

Av på 17 oktober, 2019

Den 15 oktober antog Kommunstyrelsen den nya Risk- och sårbarhetsanalysen för Örebro kommun. Den identifierar och analyserar risker, hot och samhällsstörningar som kan inträffa i kommunen, samt hur dessa händelser kan påverka Örebro kommuns verksamhet. Det kan vara till exempel översvämningar, transporter med farligt gods och bränder.

Örebro kommun arbetar ständigt med att utveckla arbetet kring trygghets- och säkerhetsfrågor, för att skapa en stad och kommun som är trygg för alla människor. Tillsammans med krisberedskapsarbetet i kommunen utgör Risk- och sårbarhetsanalysen grunden för förebyggande åtgärder, planering, utbildningar och övningar. Syftet är att stärka kommunens förmåga att hantera kriser och minska samhällsstörningarnas skada på människors liv, hälsa, egendom och miljö.

– Det är viktigt att vi ständigt arbetar med att minimera de risker vi ser kan inträffa och är förberedda för om det skulle ske kriser eller andra allvarliga händelser i kommunen. Risk- och sårbarhetsanalysen ger oss en bra bild av både vår egen verksamhet och vad som kan inträffa i vårt geografiska område, säger Kenneth Handberg (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Olika risker
– För att kunna anpassa vår krisplanering och våra förebyggande åtgärder behöver vi ha en bra uppfattning över vilka risker som finns i kommunen som kan innebära en allvarlig påfrestning för samhället. Därför är Risk och sårbarhetsanalysen en viktig grund för vårt arbete, säger Mats Brantsberg, säkerhetschef på Örebro kommun.

Säkerhetsavdelningen har tillsammans med berörda verksamheter värderat riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens. För att kunna göra en värdering av riskerna har ett antal typhändelser identifierats. Typhändelserna utgör olika risker. En typhändelse kan exempelvis vara storm och en annan kan vara elavbrott. En storm kan leda till ett elavbrott, men också inträffa utan elavbrott, och så vidare. Därför delas de in i typhändelser.

Följande typhändelser har värderats högst i Risk- och sårbarhetsanalysen:

  • översvämning
  • farligt gods
  • brand i särskilda objekt
  • kärnteknisk olycka
  • störningar i dricksvattenförsörjningen och avloppssystem
  • störningar i drivmedelsförsörjningen
  • hot och pågående dödligt våld
  • terrorism och våldsbejakande extremism
  • subversiv verksamhet
  • IT-attacker

– Något som är väldigt tydligt i denna risk- och sårbarhetsanalys är frågan om hur klimatförändringarna kan påverka risken för oönskade händelser. Sedan förra risk- och sårbarhetsanalysen finns ett arbete i kommunen med en generell klimatanpassningsplan, och det arbetet tillsammans med erfarenheter från den långa varma sommaren 2018, har lett till att våra förutsättningar att bedöma dessa faktorer ökat markant, säger Helena Gullberg, säkerhetssamordnare på Örebro kommun.

Lokalt
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in