Ny strategi för global jämställdhet

By on 1 augusti, 2022
Arkivbild

Ny strategi för global jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter 2022–2026, regeringen ger Sida i uppdrag att fortsatt stärka arbetet för global jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter.

Den nya strategin gäller för perioden 2022–2026 och omfattar sammantaget 1,3 miljarder kronor.

– Med svenskt bistånd, som är ett centralt verktyg i vår feministiska utrikespolitik, arbetar vi brett för att stärka flickors och kvinnors rättigheter och levnadsvillkor världen över. När vi ser bakslag för kvinnors rättigheter i olika delar av världen är det självklart att vi som en feministisk regering höjer ambitionsnivån och ytterligare vässar vårt biståndsverktyg för global jämställdhet, säger Matilda Ernkrans.

Det övergripande målet med den nya strategin är att stärka arbetet för global jämställdhet och alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. I strategin lyfts vikten av att motverka diskriminering och könsstereotypa normer samt alla former av könsrelaterat våld. Sidas verksamhet ska även bidra till kvinnorättsorganisationer och feministiska rörelsers möjligheter att bedriva verksamhet.

– När motståndet ökar mot flickors och kvinnors rättigheter världen över så behöver arbetet för global jämställdhet stärkas. Därför har regeringen antagit en ny biståndsstrategi för global jämställdhet, där vi ökar insatserna för att fler flickor och kvinnor ska tas ur förtryck och fattigdom, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

I en tid av krympande demokratiskt utrymme och i vissa fall bristande finansiering begränsas kvinnorättsorganisationers- och försvarares möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen. Sidas verksamhet ska därför bidra till att öka dessa aktörers trygghet och säkerhet. 

Strategin styr Sveriges utvecklingssamarbete för global jämställdhet och bygger på de mål som formulerats i föregående strategi (2018–2022). Avsatta medel innebär en ökning med 300 miljoner kronor jämfört med föregående strategiperiod.

Politik | Sverige/Världen
Örebronyheter

Källa Utrikesdepartementet

You must be logged in to post a comment Login