Ny studie: Sämre betyg för barncanceröverlevare

Av på 4 september, 2019
Barn som har behandlats för hjärntumör får ofta sämre betyg än sina kamrater och nästan en fjärdedel saknar behörighet till gymnasiet, enligt en ny studie. Foto: Charlotte Gawell

Barn som har behandlats för hjärntumör får ofta sämre betyg än sina kamrater och nästan en fjärdedel saknar behörighet till gymnasiet. Det visar en stor studie från Stockholms universitet.

Hjärntrötthet, inlärningsproblem och svårt med koncentrationsförmågan. Barn som har behandlats för hjärntumör drabbas ofta av kognitiva svårigheter senare i livet som påverkar dem i skolan. I en stor studie har nu betyg för barn som behandlats för hjärntumör jämförts med friska barns betyg.

Studien, som väntas publiceras under hösten, visar att de barn som haft hjärntumör oftare saknade betyg i svenska, engelska och matematik i årskurs nio samt hade lägre betyg i de tre kärnämnena i årskurs 9 jämfört med kontrollgruppen. Resultaten visar även att 77 procent blev behöriga till gymnasiet, jämfört med kontrollgruppen där drygt 91 procent blev behöriga. 

Det här är resultat som är viktiga att ta på allvar, det är nästan en fjärdedel som inte blir behöriga till gymnasiet. Det bör ses som en varningsklocka eftersom det här är en växande grupp – fler och fler barn överlever sin cancer och kommer tillbaka till skolan, då kommer de också att behöva mer stöd och resurser, säger Malin Lönnerblad, doktorand i specialpedagogik och specialpedagog i Neurorehabteamet vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, som står bakom studien.

Flickor drabbas hårdare
Enligt studien drabbas skolresultaten för flickor som behandlats för hjärntumör hårdare än pojkar. Detta är framförallt tydligt i de yngre åldrarna – allra sämst andel gymnasiebehörighet hade flickor som hade behandlats i åldern 6–9 år.

– Den här studien visar svart på vitt att barncanceröverlevare hamnar mellan stolarna. Skolor måste ha ett systematiskt uppföljningsarbete under lång tid för att följa elevens utveckling så att de kan sätta in rätt resurser i tid. För att klara av det finns både information och stöd att få, säger Thorbjörn Larsson, generalsekreterare på Barncancerfonden.

Idag överlever i snitt 85 procent av de barn i Sverige som drabbas av cancer. Cirka 70 procent drabbas av någon form av sena komplikationer. Trots det är kunskapen om barncanceröverlevares situation låg.

Det är hög tid att våra skolor prioriterar den här frågan. De som har haft barncancer ska inte bara överleva – de ska kunna leva och det är inte minst skolornas skyldighet att fånga upp den här målgruppen, säger Thorbjörn Larsson.

Så här säger skollagen om stöd i grundskola, fritidshem och gymnasieskola
Det särskilda stödet i förskoleklass, fritidshem, grundskola och gymnasieskola regleras i skollagens 3:e kapitel §§ 5-9. Här står det att om en elev befaras att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, eller om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation ska skolan ge stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Är detta stöd inte tillräckligt ska rektor skyndsamt utreda om eleven är i behov av särskilt stöd och då har eleven rätt till ett åtgärdsprogram.

Studien i korthet

 • Av de barn som behandlats för hjärntumör fick en större andel, jämfört med kontrollgruppen, inte betyg i ämnena svenska, matematik och engelska. 
 • De barn som behandlats för hjärntumör fick i snitt lägre betyg än kontrollgruppen. 
 • Drygt 77% av barnen som behandlats för hjärntumör blev behöriga till gymnasiet. Motsvarande siffra för kontrollgruppen var drygt 91%.
 • Allra lägst gymnasiebehörighet hade flickor som behandlats i åldern 6-9 år, där blev 67% behöriga till gymnasiet.

Så gjordes studien

 • Studien jämförde betygen i svenska, engelska och matematik i årskurs 9 samt behörighet till gymnasiet hos 475 barn födda 1988-1996 som diagnostiserats med en hjärntumör innan de fyllt 15 år, med drygt 2 000 friska barn i en kontrollgrupp.
 • Studien har gjorts med hjälp av data från Barncancerregistret och SCB och har finansierats av bland annat Barncancerfonden.

Om barncancer

 • Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer.
 • Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige. 
 • Cirka 85 procent av barnen överlever, men det varierar mycket beroende på cancertyp. 
 • 7 av 10 överlevare drabbas av sena komplikationer. 
 • Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. 

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in