Nya åtgärder mot den kriminella ekonomin

By on 14 juni, 2024
Arkivbild

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om vissa förändringar på F-skattens område, för att skydda det seriösa näringslivet och motverka den kriminella ekonomin.

Den grova organiserade brottsligheten är systemhotande, för att knäcka den behöver den kriminella ekonomin strypas. En viktig del är att stoppa kriminella från att använda företag som brottsverktyg, regeringen har nu därför beslutat om åtgärder som stärker Skatteverkets kontroller av företag som har F-skatt.

Att vara godkänd för F-skatt innebär att ett företag själv är ansvarig för att betala in skatter och avgifter, det ses även ofta som en kvalitetsstämpel och att ett företag är seriöst i näringslivet. Därför är det viktigt att endast seriösa företag är godkända för F-skatt.

Ett godkännande för F-skatt som missbrukas leder till osund konkurrens, påverkar företagsklimatet negativt och kan användas som verktyg för den kriminella ekonomin bland annat genom skattefusk. Därför behöver Skatteverket få bättre kontrollmöjligheter av företag som har F-skatt.

– Vi måste strypa den kriminella ekonomin, för det är pengar som göder gängen. Nu stärker vi Skatteverkets möjligheter att kontrollera att endast seriösa företag är godkända för F-skatt. Det ökar möjligheten att strypa den kriminella ekonomin samtidigt som det skyddar det seriösa näringslivet, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

I dag har Skatteverket inte möjlighet att begära in de uppgifter som behövs, för att kontrollera att förutsättningarna för att vara godkänd för F-skatt är uppfyllda. Med lagrådsremissens förslag får Skatteverket en sådan möjlighet. Skatteverket får också möjlighet att återkalla ett företags F-skatt, om de inte lämnar in uppgifterna som Skatteverket behöver.  

Det föreslås också att prövningen av ansökan eller återkallelse av godkännande för F-skatt utvidgas i vissa fall till att även avse den som har ett bestämmande inflytande i företaget.

Dessutom föreslås att kravet på skötsamhet höjs om den som ansöker om F-skatt inte har betalat skatter eller avgifter. Bestämmelsen om återkallelse av godkännande för F-skatt när det gäller obetalda skatter och avgifter ändras så att det sammanlagda beloppet ska uppgå till ett halvt prisbasbelopp eller mer.

Det föreslås också att ett nytt hinder för godkännande, och en ny grund för återkallelse, införs för den som inte har följt ett beslut om återbetalning när det gäller skattereduktion för hushållsarbete. I lagrådsremissen föreslås också bland annat att ett godkännande för F-skatt kan tidsbegränsas om den sökande begär det.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Finansdepartementet

You must be logged in to post a comment Login