Nya forskningsprojekt för en socialt hållbar utveckling

By on 11 oktober, 2019
Arkivbild.

92 forskningsprojekt får dela på 322 miljoner i Fortes årliga öppna utlysning 2019. Forskningen berör allt från familjepolitik och psykisk ohälsa till levnadsvillkor och säkra förlossningar och ska bidra till ett socialt hållbart samhälle.

Samhället står inför stora utmaningar och vi måste hitta nya sätt att ställa om vårt sätt att leva. Forskningen har en viktig roll och kan bidra med kunskap till att hitta lösningar för ett socialt hållbart samhälle. Därför stärker Forte forskningen inom hälsa, arbetsliv och välfärd på bred front.

– För att få en mer hållbar framtid är det angeläget att lyssna på forskningen. Med mer kunskap kan rätt beslut fattas och åtgärder vidtas för att komma till rätta med de stora samhällsutmaningar vi står inför. Därför är jag stolt över att vi nu stärker forskningen inom hälsa, arbetsliv och välfärd och finansierar så många som 92 nya forskningsprojekt, säger Cecilia Beskow, avdelningschef forskning och utvärdering, Forte.

Fortes årliga öppna utlysning är en bred utlysning som välkomnar alla ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Denna bredd återspeglas också i helheten av de ansökningar som beviljats forskningsmedel.

1037 ansökningar skickades in till den årliga öppna utlysningen 2019. Finansieringen omfattar totalt 322 miljoner kronor fördelat på tre bidragsformer.

– Jag ser med spänning fram emot att följa de här forskningsprojekten de kommande åren och är säker på att de kommer bidra med kunskap som är viktig för samhällsutvecklingen, säger Cecilia Beskow.

Här följer några exempel på projekt som beviljats forskningsmedel:

Mobilbeteende i sociala sammanhang på arbetsplatsen
Forskningsprojektet ska studera om mobilbeteende i sociala situationer på arbetsplatsen kan ha något samband med social arbetsmiljö, engagemang, teameffektivitet och återhämtning.
Ansvarig forskare: Sara Thomé, Göteborgs universitet

Säker förlossning – hur påverkar sjukvårdens organisation och bemanning mödrar och nyfödda barns hälsa?
Forskningsprojektet ska studera hur sjukvårdens organisation påverkar säkerheten för mor och barn under förlossningen. Forskarna ska bland annat undersöka hur risken för allvarlig skada hos mor och barn påverkas av förlossningsklinikens storlek, tillgång till barnklinik, arbetsmängd mätt till antalet förlossningar och riskprofil, samt restid till förlossningskliniken.
Ansvarig forskare: Olof Stephansson, Karolinska Institutet

Musiklyssningsvanor och bullerskador bland ungdomar
Studien ska undersöka hur musiklyssnande i hörlurar påverkar hörsel hos barn och ungdomar i 12–15 års ålder. 460 barn och ungdomar kommer ingå i studien. Genom att skapa en databas kommer forskarna samla in data om lyssningsvanor och ljudnivåer och sedan göra uppföljande undersökningar för att studera långsiktiga effekter på hörseln.
Ansvarig forskare: Stephen Widen, Örebro universitet

Lokalt | Universitetet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login