Nya regler för rättvisa minimilöner i EU

By on 12 november, 2021
Arkivbild

Ett utkast till ny EU-lag kommer att säkerställa en miniminivå för löneskydd i alla medlemsländer för att garantera en anständig levnadsstandard för arbetstagare och deras familjer.

  • En minimilön ska garantera en anständig levnadsstandard
  • Kollektivförhandlingar bör stärkas i länder där de omfattar mindre än 80 procent av arbetstagarna
  • De nationella myndigheternas befogenheter och autonomin för arbetsmarknadens parter när det gäller att fastställa löner måste respekteras fullt ut

I en omröstning på torsdagen gav ledamöterna i utskottet för sysselsättning och sociala frågor sitt stöd till att fastställa minimikrav för att skydda lönerna i hela EU, antingen genom att införa en lagstadgad lön (den lägsta lön som tillåts enligt lag) eller genom att låta arbetstagare förhandla om lönerna med sina arbetsgivare. Den nya lagstiftningen ska omfatta alla arbetstagare i EU som har ett anställningsavtal eller ett anställningsförhållande.

Enligt lagförslaget måste EU-länderna bedöma och rapportera om huruvida lagstadgade minimilöner är tillräckliga genom att använda kriterier för att införa anständiga arbets- och levnadsvillkor och inkludera faktorer som köpkraft och fattigdomsnivå. EU-länder som uteslutande skyddar sina minimilöner genom kollektivavtal kommer inte att vara skyldiga att införa lagstadgade minimilöner eller att allmängiltigförklara dessa avtal.

Främja kollektivförhandlingar

Förslaget till direktiv syftar uttryckligen till att stärka och utvidga kollektivförhandlingar och skydda arbetstagare genom att ge dem en minimilön genom dessa förhandlingar. EU-länder i vilka mindre än 80 % av arbetskraften har tillgång till kollektivförhandlingar bör vidta aktiva åtgärder för att främja detta verktyg. För att utforma den bästa strategin för detta ändamål bör de samråda med arbetsmarknadens parter och informera EU-kommissionen om de antagna åtgärderna.

Genom den nya lagen skulle det också bli uttryckligen förbjudet att undergräva kollektivförhandlingar eller kollektivavtal om lönesättning. Arbetstagare måste kunna gå med i en fackförening och får inte hindras från att göra det.

Prövning

De nationella myndigheterna bör se till att arbetstagare har rätt till upprättelse om deras rättigheter kränks. Arbetstagare måste få tillräcklig ersättning och kunna kräva tillbaka all ersättning som de har rätt till. De nationella myndigheterna måste också vidta nödvändiga åtgärder för att skydda arbetstagare och fackföreningsrepresentanter från att behandlas orättvist av arbetsgivaren på grund av ett klagomål som de har lämnat in eller något annat förfarande som inletts för att upprätthålla deras rättigheter.

Nästa steg

Utkastet till förhandlingsmandat ska godkännas av plenarförsamlingen (under sammanträdet den 22-25 november i Strasbourg) innan förhandlingarna med rådet om lagstiftningens slutliga utformning kan inledas.

Citat

Efter omröstningen sade medföredragande Dennis Radtke (EPP, Tyskland): ”Med dagens omröstning i sysselsättningsutskottet har vi tagit ett stort steg och gått från ord till handling när det gäller arbetets värdighet i hela EU. Detta direktiv är en viktig förändring i kampen för ett starkare socialt Europa.”

”Denna lagstiftning innebär att bryta med det förflutna. Under den förra krisen var sänkta minimilöner och en nedmontering av kollektivavtal på sektorsnivå den hårda medicin som många medlemsländer fick utskriven. Nu kämpar vi för att höja de lagstadgade minimilönerna och stärka kollektivavtalen i Europa”, tillade medföredragande Agnes Jongerius (S&D, Nederländerna).

Bakgrund

Rätten till en adekvat minimilön nämns i princip 6 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som Europaparlamentet, rådet på alla EU-länders vägnar och EU-kommissionen gemensamt enades om i november 2017. Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen begärt lagstiftningsåtgärder i denna fråga. I oktober förra året lade kommissionen fram ett förslag till direktiv för att förbättra nivån på minimilönerna i EU.

I EU har 21 av 27 länder en lagstadgad minimilön, medan lönenivåerna i de övriga sex länderna (Österrike, Cypern, Danmark, Finland, Italien och Sverige) fastställs genom kollektivförhandlingar. Minimilönerna i euro per månad varierar kraftigt inom EU, från 332 euro i Bulgarien till 2 202 euro i Luxemburg (uppgifter från Eurostat för 2021).

Ekonomi | Världen
Örebronyheter

Källa: Europaparlamentet

You must be logged in to post a comment Login