ÖBO får stöd av Boverket för två gröna satsningar

By on 28 januari, 2022

En stad mår bra av gröna ytor med varierad topografi, med stockar och stenar och plats för lek. Den gröna staden behöver träd, buskar, perenner och växter för att bevara den biologiska mångfalden och rusta sig för klimatomställningen.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle är det viktigt att natur- och grönområden i städer och tätorter ökar och utvecklas. Tillgång till stadsgrönska, såsom parker och gröna ytor i närheten av bostaden behövs för människors välbefinnande. Boverket har därför beviljat bidrag till gröna åtgärder som ökar stadsgrönskan och ekosystemtjänster och, inte minst, riktat stödet mot socioekonomiskt utsatta områden. Syftet är helt enkelt att utveckla dessa områden i en grön och hälsofrämjande riktning, samtidigt som det skapas trygga, trivsamma och inkluderande utemiljöer.

Beviljat stöd för två gröna projekt

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) har ansökt och blivit beviljade stöd för två gröna satsningar. Den ena är i Vivalla, där ÖBO långsiktigt arbetar med att omdana stadsdelen. Den andra är förnyelsen av Varberga centrum som ska förvandlas till en modern och grön mötesplats för örebroarna.

Ett grönt tillgängligt Vivalla

Det Boverket beviljat i Vivalla är skapandet av ett helt nytt grönområde med gröna stråk, vindlande stenmjölsgångar, en trädgård med odlingslådor och pergola, sittplatser, grillytor och ny belysning. Till detta ska det byggas en dagvattenlösning som leder vatten till odlingslådorna.

Varberga centrum får en grön bro till omkringliggande grönytor

I Varberga centrum ska det skapas ett grönt stråk som knyter ihop de mer stadsmässiga delarna av centrum med övriga grönområden och Varbergaskogen. Grönstråket ska utvecklas med varierad grönska och växtlighet, nya mötesplatser, cykellek, tydlig skyltning och ny belysning. Satsningen omfattar även konstnärlig utsmyckning.

Örebro
Örebronyheter

Källa: ÖBO

You must be logged in to post a comment Login