Ointresse och lamt agerande för att återförena familjer

Av på 20 november, 2013

En nulägesrapport visar en dyster bild där barn inte får sin ansökan prövad och där svensk lag och praxis inte anpassas till familjernas situation. Två rekommendationer från organisationerna bakom rapporten är att Sverige borde införa mer flexibla och alternativa ansökningsprocedurer och att Barnkonventionen bör införas i svensk lag.

Trots en bevislättnad kring identitetskrav för barnfamiljer stoppas fortfarande människor som flytt från konflikter och förföljelse från återförening med familjemedlemmar i Sverige.

– Enligt Barnkonventionen har barn rätt att få sina ansökningar om familjeåterförening behandlade på ett positivt, humant och snabbt sätt. Åren går och många barn går miste om rätten att få växa upp i sin familj. Det är uppenbart att Sverige agerar alldeles för lamt, säger Mikaela Hagan, sakkunnig i flykting- och integrationsfrågor i Rädda Barnen.

I januari 2012 infördes en bevislättnad i Sverige kring identitetskrav för barnfamiljer med DNA-test som styrker släktskap. Sedan dess har många barnfamiljer kunnat återförenas, men rapporten Familjeåterförening -en (o)möjlighet? visar på en mängd fortsatta brister i tillämpningen och därmed i rättssäkerheten.

–Nu måste det hända något! I dag kan vi konstatera att det inte gjorts mycket för att råda bot på de brister som vi påpekade i en rapport för ett år sedan. En lång rad konkreta fall ligger till grund för våra iakttagelser och slutsatser, Anki Carlsson ansvarig för migrations och integrationsfrågor i Röda Korset och medförfattare till rapporten.

Etableringsprocessen och integrationen försvåras och fördröjs så länge familjer lever åtskilda. Saknaden efter anhöriga, oron för vad som händer familjen och osäkerheten om när återförening kan ske gör det ofta svårt för den person som har fått uppehållstillstånd i Sverige att koncentrera sig på språkinlärning, utbildning, arbetssökande och andra förutsättningar för en lyckad integration.

Utifrån den gemensamma rapporten och iakttagelser rekommenderar Röda Korset, Sociala Missionen, Rädda Barnen och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar följande:

•Inför mer flexibla och alternativa ansökningsprocedurer
•Ge länsstyrelsen eller annan myndighet ett samordnande uppdrag för samhällets ansvar vid familjeåterförening
•Möjlighet till rättssäker prövning för barn som saknar legal ställföreträdare ska säkerställas
•Tillsätt en statlig utredning med uppgift att identifiera brister i nuvarande lagstiftning och säkerställ internationella förpliktelser och rätten till familjeåterförening
•Gör Barnkonventionen till svensk lag

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in