Öppet brev till klimat- och miljöministern

By on 1 december, 2022
Sedan 2015 har undertecknarna engagerat sig mot rivningen av Järlefallsdammen (bilden) men också i frågan kring utrivningar av kulturhistoriska dammar i stort.
Bild: LindeKultur

Öppet brev till klimat- och miljöministern för att rädda Järlefallsdammen, Länsmuseets chef Birgitta Johansen har tillsammans med företrädare för Järle stadsförening, Hembygdsföreningen Noraskog och Örebro läns hembygdsförbund skrivit ett öppet brev till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Med brevet vill man uppmärksamma ministern på behovet av att skyndsamt förtydliga intentionerna gällande de vattenanknutna kulturmiljöerna – däribland Järlefallsdammen.

Läs hela brevet här:

…………….

Genomförande av EU:s vattendirektiv och kulturhistoriska dammar, i synnerhet Järlefallsdammen i Nora kommun, Örebro län

Implementeringen av EU:s vattendirektiv från år 2000 har under det senaste decenniet inneburit att kulturmiljöer knutna till vattenkraftutvinning, varav vissa använts sedan medeltiden, rivits ut i allt snabbare takt. Senare år har regering och riksdag börjat uppmärksamma och åtgärda problematiken. Hösten 2022 har frågan uppmärksammats av de fyra samarbetspartierna och av regeringen. Sedan 2015 har undertecknade engagerat sig för Järlefallsdammens bevarande och mot utrivningar av kulturvärden.

Sammanfattning

För att säkerställa att intentionerna denna gång omsätts i handling föreslår vi regeringen att:

• Förtydliga och komplettera uppdraget (M29022/1242) att följa upp och analysera arbetet med att förse vattenkraften med nya moderna miljövillkor.

• Naturvårdsverket alt. Havs- och vatten myndigheten och Naturvårdsverket ges i uppdrag att redovisa åtgärder för att vattenanknutna kultur- och naturvärden ska behandlas likvärdigt och kunna fortsätta samspela. Sådana åtgärder inom fastigheter i statens ägo ska särskilt redovisas.

Bakgrund

Av de fyra samarbetspartiernas Tidöavtal framgår att omprövningen av miljötillstånd för vattenkraften pausas. Vidare står att ”Det är också angeläget att ta hänsyn till att vissa äldre vattenkraftverk i sig utgör kulturhistoriskt värdefulla miljöer. ” Även i den nyligen presenterade budgetpropositionen behandlas genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten; miljöer med höga kulturvärden nämns samt skyldigheten för vattenmyndigheterna att vid beslut om miljökvalitetsnormer fullt ut använda alla de möjligheter till undantag och förklarande av vatten som konstgjorda eller kraftigt modifierade. Det hänvisas till ett pågående uppdrag att följa upp och analysera bland annat detta.

Detta gör att undertecknade ser positiva tendenser till en mer balanserad relation mellan vattenmiljö och vattenkraft samt kulturmiljövärden. Vår erfarenhet är emellertid att miljövården inte planerar för att ändra tillvägagångssätt. Vi är därför fortsatt oroliga över att miljömyndigheterna inte heller nu kommer att hörsamma regeringen. Detta gäller såväl kulturhistoriskt värdefulla vattenanknutna miljöer i allmänhet som Järlefallsdammen i Nora i synnerhet.

Vi grundar vår oro på att såvitt vi vet inte blivit så att kulturmiljöer vid vatten verkligen kommit att klassificeras som kraftigt modifierade, dvs. efter 2019 (Prop. 2017/18:243). Exempel på platser som borde klassas som kraftigt modifierade är exempelvis världsarvet Engelsberg, Västmanland, bergsmansbyn Pershyttan och Järlefallsdammen i Nora kommun, Örebro län. Vidare på att en länsstyrelse så sent som denna månad november skrev om Tidö-avtalet att ”Det är dock ännu oklart vad detta innebär i praktiken, både avseende tidplan och omfattning av förändringar. I denna situation väljer länsstyrelsen i … att fortsätta arbetet med de närmast kommande prövningsgrupperna, ”

Förtydliga och komplettera regeringsuppdrag av den 9 juni 2022 (M29022/1242)

Det uppdrag som regeringen gav den 9 juni 2022 till Havs- och vattenmyndigheten, Affärsverket svenska kraftnät och Statens energimyndighet bör förtydligas vad gäller vattenanknuten kulturmiljö. Av uppdraget framgår att andra berörda myndigheter med flera ska ges möjlighet att bidra i arbetet. Det är för vagt formulerat. Enligt vår uppfattning riskerar vattenanknutna kulturmiljöer inte heller denna gång få den behandling som de ska ha enligt Prop. 2017/18:243, Tidöavtalet och budgetpropositionen. De tre nämnda myndigheterna bör kompletteras med en fjärde – Riksantikvarieämbetet.

Vi noterar vidare att i Prop. 2017/18:243 anges att ”Uppföljningen ska även omfatta en analys av i vilken utsträckning motsvarande undantag och lägre ställda krav används i övriga EU-länder.” (s.150–151). Detta återfinns inte i uppdraget som det nu är skrivet. Uppdraget bör därför kompletteras i denna del. Detta är angeläget ur kulturmiljösynpunkt. Det är känt att i andra länder har vattenknuten kulturmiljö undantagits. I till exempel Frankrike har regeringen ansett det möjligt att ge tydliga direktiv att kulturmiljöer vid vatten fortsatt ska tas till vara och vara skyddade i arbetet med EU:s vattendirektivs implementering. I Sverige har vattenmyndigheterna tvärt emot hävdat att kulturmiljöer inte kan undantas.

Uppdrag till myndigheter rörande vattenanknutna kulturvärden inklusive Järefallsdammen i Nora

Svenska staten genom Naturvårdsverket äger det naturreservat som Järlefallsdammen ligger i. Reservatet bildades 1976 för att skydda områdets höga natur- och kulturvärden som båda vägde lika tungt vid beslutet. Senare har Järle utsetts till riksintresse för såväl kultur- som naturmiljö. Trots detta inledde Naturvårdsverket 2015 en process för att riva ut dammen och ”återställa” naturmiljön. Initialt handlade argumentationen om att urminnes hävd inte gällde och att en tillståndsprocess var för kostsam. Därefter har argumentation handlat framför allt om flodpärlmusslans föryngring och kostnader för kulturmiljöns underhåll. Länsstyrelsen har konstaterat de planerade åtgärderna innebär påtaglig skada på kulturmiljöintresset.

Frågan om utrivning ligger sedan sommaren 2021 i Mark- och miljööverdomstolen. Eftersom det handlar om statens egendom har regeringen möjlighet att ingripa och stoppa utrivningen. Regeringen styr sina myndigheter genom regleringsbrev. Uppdrag kan formuleras mer specifikt alternativt generellt:

• Naturvårdsverket ska redovisa vilka åtgärder myndigheten avser vidta för att säkra bevarande av och fortsatt samspel mellan natur- och kulturvärden, inte minst vattenanknutna sådana, inom fastigheter ägda av staten och förvaltade genom Naturvårdsverket. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Riksantikvarieämbetet.

Alternativt.

• Havs- och vatten myndigheten och Naturvårdsverket ges i uppdrag att redovisa åtgärder för att vattenanknutna kultur- och naturvärden ska behandlas likvärdigt och kunna fortsätta samspela. Sådana åtgärder inom fastigheter i statens ägo ska särskilt redovisas. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Riksantikvarieämbetet.

För fastighetsägare, verksamhetsutövare och boende i Järle / Jan Olsson
För Noraskogs hembygdsförening / Eva Järliden, ordförande
För Örebro läns hembygdsförbund / Ingela Oxelgren, ordförande
För Örebro län museum / Birgitta Johansen, länsmuseichef

Kultur | Järle
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login