Örebro kommun följer upp åtgärder på privat vård- och omsorgsboende

By on 12 augusti, 2021
Arkivbild

Örebro kommun har startat en uppföljning på förekommen anledning gällande vård- och omsorgsboendet Berggården, med anledning av inkomna uppgifter via media. Örebro kommun kommer följa upp tidigare klagomål för att säkerställa att Berggården fortsatt arbetar med de åtgärder de uppgett att de vidtagit.

Kommunen kommer också utreda om det uppstått nya situationer eller händelser som kan eller har kunnat leda till missförhållanden eller försämrad kvalitet för de boende.

Under 2020 och 2021 har det inkommit tre enskilda klagomål till Örebro kommun gällande Berggården. Dessa tre klagomål har hanterats av Örebro kommun genom att Berggården fått ta del av klagomålen och hanterat dessa. Berggården har lämnat in redogörelser och underlag för hur de hanterat händelserna till Örebro kommun, samt redogjort för vilka åtgärder som vidtagits eller skulle vidtas.

Med anledning av den pågående rapporteringen i media har Örebro kommun startat en uppföljning på förekommen anledning för att säkerställa att vård- och omsorgsboendet Berggården följer de krav Örebro kommun ställer i gällande avtal. Uppföljningen ska också utreda om Berggården fortsatt arbetar med de åtgärder de i tidigare granskningar uppgett att de vidtagit, och att det inte uppstått nya situationer eller händelser som kan eller har kunnat leda till missförhållanden eller försämrad kvalitet för de boende. Tjänstepersoner inom kommunen har kontakt med ansvariga inspektörer på IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för att samarbeta kring detta ärende.

Samarbete med IVO

Uppgifterna som hittills framkommit i media är inte nya för Örebro kommun undantaget uppgifterna om olämplig fotografering, vilket är ett klagomål som inkommit till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Berggården drivs på entreprenad åt Örebro kommun av Norlandia Care. När Örebro kommun överlåter kommunala angelägenheter till en privat utförare har kommunen ett ansvar att kontrollera och följa upp verksamheten (KL 10. kap. 8§). Parallellt med kommunens uppföljning genomför IVO en inspektion av Berggården. IVO har tillsynsansvaret för Berggården och ska säkerställa att verksamheten bedriver en god vård och omsorg utifrån de lagar och föreskrifter som styr verksamheten.

Lokalt | Örebro
Örebronyheter

Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login