Örebro kommun, modellkommun och mentor i jämställdhetsarbete

By on 24 mars, 2017
Från vänster till höger: Catharina Centerfjäll (Örebro kommun), Ingela Hagström, Milena Kraft, Ilona Szatmari Waldau, (Uppsala kommun)Murad Artin (Örebro kommun), Marie Trollvik (SKL)

Under 2016 deltog Örebro kommun i projekt Modellkommuner där ett antal kommuner utvecklade sitt jämställdhetsarbete tillsammans genom systematiska jämförelser, s.k. benchmarking. Nu fortsätter Örebro kommun som mentor och bollplank åt tre nya kommuner i nästa etapp av projektet.

Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som driver projektet, med syftet att fler kommuner ska kunna ge kvinnor och män en jämställd service.

I projekt Modellkommuner utvecklar kommuner sitt jämställdhetsarbete genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt med varandra, så kallad benchmarking. Efter ett pilotprojekt under 2016 fortsätter spridningen under 2017 till 15 nya kommuner.

Mentorer stöttar arbetet
De sex kommuner som deltog första året agerar mentor och bollplank åt två eller tre nya kommuner, som ska benchmarka sitt jämställdhetsarbete med varandra.

Fokus ligger på ett systematiskt lärande, det vill säga att både lära in och lära ut kunskap och erfarenheter. Lärandet tas tillvara i respektive kommun genom att förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp på hemmaplan. Mentorerna bidrar med erfarenheter och konkreta lärande exempel från sina organisationer.

Örebro kommun har under lång tid arbetat målinriktat för att vara en jämställd kommun att leva, bo och arbeta i. Det har varit lärorikt att kunna jämföra vårt arbetssätt med hur man jobbar i andra kommuner i syfte att bli ännu bättre. Vi ser att vi i den nya rollen som bollplank åt Uppsala, Kristinehamn och Karlskoga kommuner, också kommer kunna fortsätta att lära av andra och utveckla jämställdhetsarbetet ytterligare, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Politiker, chefer och nyckelpersoner
Deltagarna träffas fem gånger under ett år: en politiker, en chef och en strateg från varje kommun. Mellan träffarna genomförs förbättringsarbeten på hemmaplan, med stöd från SKL.

Att ha med alla tre nivåer är en avgörande framgångsfaktor. Politiker benchmarkar med politiker, chefer med chefer och strateger med strateger, samtidigt som projektet ger nivåerna möjlighet att arbeta tillsammans, säger projektledaren Marie Trollvik.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login