Örebro läns jordbruk kan spara 45 000 ton fosfatmalm om året

Av på 1 juli, 2021
Arkivbild

Varje år läggs 810 ton fosfor som näring på åkermark i Örebro län i form av mineralgödsel. Om fosforn vore återvunnen i stället för importerad skulle det spara brytningen av 45 000 ton fosfatmalm om året, visar beräkningar som miljöföretaget Ragn-Sells gjort.

– Om vi vill skapa ett hållbart samhälle måste vi börja återanvända råvaror vi redan har – framför allt sådana som kan ta slut, som fosfor. Riksdagen behöver lagstifta om ambitiösa krav på att fosforn i vårt avloppsslam måste återvinnas, säger Anna Lundbom, marknadschef på Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining.

Näringsämnet fosfor är avgörande för att jordbruket ska kunna producera tillräckligt mycket mat. Men Europa är beroende av fosfor från gruvor, som framför allt finns utanför EU. Samtidigt finns stora mängder fosfor i avloppsslammet från reningsverken. I dag kan bara en mindre del av slammet tas tillvara som gödning på åkermark, medan den största delen håller för låg kvalitet och skaffas bort.

Totalt importeras 810 ton fosfor i form av mineralgödsel till Örebro läns åkrar varje år, enligt Jordbruksverkets statistik. Det kräver brytning av 45 000 ton fosfatmalm.

– Andra EU-länder, som Tyskland, har redan infört tuffa krav på återvinning av fosforn i avloppsslam. Sverige måste följa efter så att vi förvandlar dagens reningsverk till resursverk som producerar viktiga råvaror på ett cirkulärt sätt. Samtidigt kan modern precisionsgödsling leda till att vi sprider mindre fosfor på åkermark, säger Anna Lundbom.

Ett hinder för återvinning är att EU:s regler stoppar användning av återvunnen fosfor från avfall i foder och gödningsmedel, oberoende av fosforns kvalitet. Reglerna lever kvar trots attEU pekat ut fosfor som en råvara vi inte klarar oss utan och riskerar att få brist på. EU-kommissionens jord till bord-strategi innebär också att 25 procent av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt 2030, vilket ökar behovet av att kunna använda återvunnen fosfor.

– Vi kan inte fortsätta att ställa andra krav på återvunnen fosfor än vi gör på den som kommer från gruvor, utan kvaliteten på varan ska alltid vara avgörande. Vi ser fram emot att jobba tillsammans med regeringen för att förändra EU:s regelverk och skapa riktiga kretslopp, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

EasyMining har utvecklat tekniken Ash2Phos, som utvinner över 90 procent av fosforn ur askan från förbränt avloppsslam. Samtidigt tas så gott som alla föroreningar bort så att produkten är den renaste fosforn på marknaden. EasyMining tilldelades nyligen 51 miljoner kronor från Klimatklivet, Sveriges satsning på innovation som minskar klimatutsläpp, för att bygga en anläggning för fosforåtervinning i Helsingborg.

Fakta: Fosfor

Grundämnet fosfor, med den kemiska beteckningen P, ingår i mineralgödsel och är nödvändigt för jordbrukets matproduktion. Både Sverige och EU är beroende av import, främst från Marocko (Västsahara), Kina och Ryssland. Fosfor kommer i dag från fosfatmalm som bryts i gruvor.

Malmen innehåller ofta föroreningar som den giftiga tungmetallen kadmium. Kadmiumet följer med i gödslet, tas upp av växter och hamnar på våra tallrikar. Enligt Kemikalieinspektionen är orsakas vart sjunde benbrott hos svenska kvinnor av kadmium.

En regeringsutredning som lades fram under 2020 föreslår ett lagkrav på att minst 60 procent av den fosfor som finns i Sveriges avloppsslam måste återvinnas. Det innebär ett stort behov av nya lösningar för återvinning. Flera andra länder i Europa har redan lagstiftat om liknande krav.

I miljömålsberedningens delbetänkande Havet och människan, som presenterades i januari 2021, föreslår beredningen att Sverige ska driva på inom EU för så kallad kvotplikt, alltså att en viss andel av näringsämnen i mineralgödsel måste vara återvunnen råvara. I Sveriges handlingsplan för cirkulär ekonomi ges Naturvårdsverket i uppdrag att utreda vilka materialflöden som kan bli aktuella för kvotplikt i Sverige.

Fakta: Besparing av fosfatmalm

I EU finns en enda öppen fosforgruva: Siilinjärvi i Finland. Halten fosfat i den malm som bryts är 4,2 procent mätt som P2O5, motsvarande 1,8 procent fosfor. Om hela Örebro läns användning av fosfor i mineralgödsel hade varit återvunnen hade alltså 810 / 0,018 = 45 000 ton fosfatmalm inte behövt brytas.

I verkligheten hade effekten varit ännu större, eftersom stora mängder gråberg tas upp samtidigt med fosfatmalmen.

Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Ragnsells

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in