Örebro och Karlskoga ska tillsammans hitta den g(l)ömda resursen

By on 3 februari, 2020

Som ett led i arbetet med att säkra personalförsörjningen inom offentlig sektor, kartlägger Örebro kommun och Karlskoga kommun kompetensen hos nyanlända akademiker. Målet med projektet Den g(l)ömda resursen, är att ta till vara på den stora potential som finns bland högutbildade utlandsfödda.

Örebro kommun och Karlskoga kommun är största respektive tredje största arbetsgivaren i länet och står likt andra organisationer inom offentlig sektor inför stora kompetensförsörjningsutmaningar. Nationellt beräknar Sveriges Kommuner och Regioner att över en halv miljon personer behöver rekryteras till välfärdssektorn fram till 2026.

Samtidigt visar Arbetsförmedlingens siffror att det bara i Örebro och Karlskoga, finns cirka 800 utomeuropeiskt födda personer med eftergymnasial utbildning som går arbetslösa.

Här finns alla pusselbitar för ett lyckat projekt, vi har en grupp arbetslösa med hög utbildningsnivå och ofta gedigen arbetslivserfarenhet samtidigt som de två deltagande kommunerna vet att de står inför utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen på medellång och längre sikt. Vad som vi tror behövs för att flera av de här personerna ska hitta rätt arbetsuppgifter är detaljerade kartläggningar, kombinerat med utbildningar och kompetenshöjande åtgärder som täpper till de luckor som kan finnas mellan deras tidigare erfarenheter och de krav vi ställer som arbetsgivare, säger Jörgen Skoog, personalchef, Karlskoga kommun.

– Vi ser det som naturligt att samarbeta i det här projektet eftersom vi redan idag har en stor gemensam arbetsmarknad och liknande utmaningar, vad gäller såväl kompetensförsörjning som integration och sysselsättning av utlandsfödda. Vi hoppas att projektet leder till ett mindre antal arbetslösa i våra kommuner och att vi ska kunna använda kompetensen hos oss, säger Nima Poushin, förvaltningschef för Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete, Örebro kommun.

– I och med att vi gör den här detaljerade kartläggningen av tillgänglig kompetens på den lokala arbetsmarknaden, så blir det även lättare för oss att visa andra arbetsgivare vilka personer som finns tillgängliga lokalt för deras arbetskraftsbehov, vilket som sidoeffekt förbättrar kompetensförsörjningen för andra företag och organisationer utanför den kommunala sektorn, säger Nils Varg, enhetschef Arbetsmarknadsenheten, Karlskoga kommun.

– Det är svårt att se att projektet kan bli annat än en ”win-win situation” för alla inblandade och för samhället i stort, avslutar Madelene Lagerlöf, arbetsmarknadschef, Örebro kommun.

Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Örebro Kommun
EUROPEISKA UNIONEN/EUROPEAN UNION
”Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva ett projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.”
Projektet, Den g(l)ömda resursen, finansieras gemensamt av EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF) samt Örebro kommun och Karlskoga kommun.

You must be logged in to post a comment Login