Övervikt och fetma bland barn och unga i Örebro län

By on 1 december, 2022
Arkivbild

Andelen elever med övervikt eller fetma/obesitas har ökat med omkring två procentenheter över de sju läsår som data samlats in. Detta trots att insatser gjorts för att främja en hälsosam viktutveckling hos barn och unga.

I en nyligen publicerad rapport från Region Örebro län redovisas hur vanligt det är med övervikt eller fetma bland elever i förskoleklass, årskurs 4 och 7 samt år 1 på gymnasiet. Rapporten visar också på de starkaste sambanden mellan övervikt eller fetma och de olika livsvillkor, levnadsvanor och andra hälsotillstånd som berörs vid hälsosamtalen i skolan.

Måltidsvanor och fysisk aktivitet har betydelse

I rapporten beskriver barn och unga sin hälsa och hur de upplever att det är att vara barn med övervikt eller fetma. Det visar sig att värk i kroppen eller huvudvärk är något vanligare bland barn och ungdomar med övervikt eller fetma. Bland levnadsvanorna är det måltidsvanor och då särskilt frukostvanor samt fysiskt aktivitet som sticker ut i kartläggningen. Det är betydligt vanligare med övervikt och fetma bland barn och ungdomar som inte har regelbundna matvanor eller som är mindre fysiskt aktiva.

En socioekonomisk dimension kan också anas då övervikt är vanligare bland de som uppger att de är mer oroliga för familjens ekonomi eller de som inte bor med två föräldrar.

Dystrare syn på framtiden

Det starkaste sambandet ses dock när det gäller synen på sig själv, sin kropp och på livet i stort där barn och ungdomar med övervikt eller fetma rapporterar en mer negativ syn jämfört med de som inte har övervikt eller fetma. Unga med övervikt eller fetma har också en mindre positiv syn på framtiden.

– Den växande kroppen är känsligare för påverkan, och ju längre tid med obesitas, desto större är risken. En tidig utveckling av obesitas är således allvarligt för den framtida hälsan. Men redan som barn finns risk för att utveckla insulinresistens, blodfettrubbningar och leverpåverkan. Det finns också en ökad risk för psykisk ohälsa. Ju mer övervikt ett barn har desto mer ökar risken. Barn med obesitas utsätts i högre grad än andra barn för mobbing, stigmatisering och drabbas oftare av depression, låg självkänsla och stress, säger Marie Nybäck, nutritionist inom Region Örebro län.

Förslag på åtgärder

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, utgör fetma hos barn en av de allvarligaste utmaningarna mot folkhälsan världen över. För att bromsa utvecklingen krävs insatser på alla nivåer i samhället, från nationell, regional till lokal nivå. För alla barns bästa behöver aktörer inom flera områden hjälpas åt för att främja en positiv hälsoutveckling hos barn och unga.

I rapporten föreslås en rad åtgärder för att bryta trenden mot att allt fler barn och unga drabbas av övervikt. Förslag på åtgärder:

  • Rätt till vård och behandling
  • Ökad kunskap och kompetens om sjukdomen obesitas
  • Motverka fördomar och stigmatisering
  • Prioritera uppföljning – för ökad kunskap
  • Vikten av tidig upptäckt – för en mer jämlik vård

– Vår förhoppning är att den här rapporten ska bidra till att lyfta ett av våra stora folkhälsoproblem, utgöra en kunskapskälla och komma till användning för beslutsfattare och personer som på olika sätt och på skilda nivåer i samhället arbetar med de yngre länsinvånarnas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa, Carina Persson, epidemiolog inom Region Örebro län.

Fakta: ELSA

Som en del av elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete erbjuds samtliga elever i förskoleklass, årskurs 4 och 7 samt år 1 på gymnasiet ett hälsosamtal. Sedan läsåret 2015/16 överförs löpande varje läsår delar av det avidentifierade underlaget från hälsosamtalen till Region Örebro län som förvaltar och har tillgång till dessa uppgifter i elevhälsodatabasen ELSA-Örebro län. I rapporten används underlag från de hälsosamtal som genomfördes under läsåret 2021/22. Kategorisering av övervikt och fetma är beräknat utifrån förhållandet mellan vikt och längd enligt Body Mass Index (BMI) med gränsvärden för iso-BMIsom är anpassade efter elevens kön och ålder i antal månader för de elever som är under 18 år.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login