Parlamentet ger klartecken för EU:s nya hälsoprogram

Av på 10 mars, 2021

På tisdagen antog ledamöterna programmet EU för hälsa 2021–2027 med målet att göra EU:s hälso- och sjukvårdssystem mer ordentligt rustade inför framtida hälsohot och pandemier.

  • Ur programmets budget på 5,1 miljarder euro ska minst 20 procent gå till sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser
  • EU ska stå bättre rustat att hantera omfattande hälsohot över gränserna
  • Det ska bli lättare att få tag på läkemedel och medicinsk utrustning till ett överkomligt pris

Parlamentet godkände den preliminära överenskommelsen med rådet med 631 röster för, 32 röster emot och 34 nedlagda röster.

Det nya programmet EU för hälsa ska bidra på områden där EU har ett klart mervärde och fungera som ett komplement till de nationella strategierna. Några av huvudmålen är att stärka sjukvården genom att göra det lättare för EU-länderna att samverka och dela uppgifter, men också att göra läkemedel och medicinsk utrustning mer tillgänglig och överkomlig.

Effektivare insatser mot gränsöverskridande hälsohot
Eftersom målet är att göra hälso- och sjukvårdssystemen i EU mer motståndskraftiga ska det nya hälsoprogrammet göra dem mer ordentligt rustade inför omfattande hälsohot över gränserna. På så sätt bör EU kunna hantera både framtida pandemier och långsiktiga utmaningar som en åldrande befolkning och ojämlikhet i hälsa.

Programmet ska också stödja verksamhet inom e-hälsa och skapandet av ett europeiskt ”hälsodataområde”. Dessutom ska stöd gå till att främja sjukvård av god kvalitet, däribland tillgång till sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård, att förbättra psykisk hälsa och att intensifiera cancerbekämpningen.

Under tisdagens plenardebatt framhöll ledamöterna den viktiga roll som det nya programmet kommer att spela i kampen mot ojämlikheter på hälsoområdet, både mellan EU-länderna och olika samhällsgrupper. De välkomnade också inrättandet av ett lager med viktig medicinsk utrustning på EU-nivå, som kompletterar det pågående arbetet genom rescEU, och en reserv med medicinsk personal och stödpersonal som kan mobiliseras i händelse av en folkhälsokris.

Nästa steg
Förordningen träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, vilket sker så snart den är formellt godkänd av rådet. Förordningen ska tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2021.

Bakgrund
I maj 2020 lade kommissionen fram det nya fristående hälsoprogrammet EU för hälsa 2021–2027, som svar på covid-19-pandemin. Hälsoprogrammet har som mål att hjälpa EU att stå bättre rustat för omfattande hälsohot över gränserna och göra de nationella hälso- och sjukvårdssystemen mer motståndskraftiga. Parlamentet och rådet nådde en kompromissöverenskommelse den 14 december 2020.

Hälsa | Världen
Örebronyheter

Källa: Europaparlamentet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in