Partiernas svar om förebyggande ansvar för välfärdssjukdomar

By on 5 september, 2018
Arkivbild.

Alla riksdagspartier har fått frågan om vilket ansvar de tar för att förebygga välfärdssjukdomar. Anledningen är de stora socioekonomiska skillnaderna, ökat stillasittande och växande folkmängd. Dessutom ökar devanliga folksjukdomarna som demens, diabetes, högt blodtryck, cancer och hjärt- kärlsjukdomar.

– Många politiker vill ta ansvar för att förhindra välfärdssjukdomar, men frågan är hur detta ska göras? Ett förslag som GIH initierat är en Friskvårdslotsmottagning. Syftet med denna är att hjälpa de som fått Fysisk aktivitet på recept att bli mer fysiskt aktiva via egenaktivitet eller hos någon friskvårdsaktör, säger Per Nilsson, rektor vid GIH.

Se svaren nedan från de sex partierna:
Centerpartiet
vill att landstingen inför hälsosamtal för alla 40-, 50- och 60-åringar med motiverande samtal och stöd om sömn, mat, motion, alkohol- och tobaksvanor samt screening för olika hälsotillstånd. Samhället ska bli bättre på att ge människor stöd i att ändra osunda levnadsvanor och förebygga sjukdom. De vill även införa program för äldrehälsovård med förebyggande hälsoarbete.

Socialdemokraterna vill att rökning förbjuds på fler allmänna platser, att idrott och aktiviteter i skolan främjar hälsa och förebygger välfärdssjukdomar samt att reglerad alkoholförsäljning ger sundare alkoholvanor. De vill även ha skatteavdrag för friskvård för arbetsgivare, motion på recept och åldersgränser för hälsovådliga produkter.

Miljöpartiet vill öka ansvaret för samordningen mellan landstingen och regionerna för att utjämna skillnaderna i hälsa mellan grupper. De anser att ett större samlat nationellt arbete kring det egna ansvaret för hälsan – på såväl strukturell som individuell nivå. Här ska det vara enkelt att sätta in tidiga insatser och åtgärder för att förbättra hälsan utifrån grupp- och individnivå.

Vänsterpartiet vill förstärka det nuvarande folkhälsoarbetet genom en nationell folkhälsolag och kombinera den nationella kommissionen för jämlik hälsa med en tydlig folkhälsolag.

Moderaterna anser att föräldrar och skola bör ta ett större ansvar att få fler barn och unga att röra på sig mer. Förbättra samarbetet mellan elevhälsan i skolan, socialtjänsten och ideella insatser som görs av idrottsföreningar och sprida dessa exempel på samarbetet till hela landet. Förbättrad informationen på vad de förhöjda riskerna med hög daglig förbrukning av socker innebär för barn och ungas hälsa.

Kristdemokraterna anser att primärvårdens reguljära möten med patienten bör förstärkas. Här kan apotekens personal hjälpa personer i hälsofrämjande samtal att sluta röka, minska sin alkohol-konsumtion eller gå ner i vikt. Mer idrott och hälsa i skolan och en infrastruktur som gör det tryggt och säkert att gå och cykla. Fysioterapeuterna bör få ökat stöd vid Fysisk aktivitet på recept. Dessutom ska offentliga styrmedel, varningstexter, informationsinsatser och nationell målstyrning främja förutsättningar för hälsosamma matvanor, fysisk aktivitet och en förbättrad folkhälsa.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login