Positiva effekter längs ombyggda sträckor

By on 20 april, 2023
Foto: Örebro kommun

Minskad restid för busstrafiken, förbättrad punktlighet och fem procent resandeökning på de linjer som trafikerar den ombyggda sträckan längs Rudbecksgatan, mellan Behrn Arena och Universitetsplatsen. Det är några av de resultat som redovisas i en utvärderingsrapport över effekter och nyttor av hittills genomförda åtgärder för det nya kollektivtrafiksystemet, BRT.

Rapporten har undersökt om byggnationen når upp till kraven för BRT-system, hur restider och resande påverkats hittills samt påverkan på andra trafikslag. I rapporten konstateras att utbyggnaden av BRT-systemet, för samtliga färdiga delsträckor, har skett enligt den höga ambitionsnivå som sattes i det förberedande utredningsarbetet.

– Målsättningen med BRT-utbyggnaden är att resandet på de aktuella linjerna ska öka med 40 procent inom tre år från trafikstart. Därför är det positivt att se att resandet på den ombyggda sträckan längs Rudbecksgatan har ökat med fem procent eller motsvarande 25 000 resor under den period som utvärderats, säger Jan Berglöf, projektledare för BRT på Region Örebro län. Han fortsätter:

– Även om det kan ses som en marginell ökning har stadstrafiken i Örebro samtidigt minskat med fem procent och det totala resandet, oavsett färdmedel, har minskat med 15 procent i kommunen efter pandemin.

Rapporten visar också att restiden minskat och att punktligheten för kollektivtrafiken har förbättrats, framför allt under högtrafik.

– De stora problem med framkomlighet som vi förutspår i framtiden är som störst under tider på dygnet då det är högtrafik. Redan nu kan vi se att de åtgärder vi gjort med egna körfält för bussen, mittförlagda hållplatser och prioritet för bussen i trafikkorsningar bidragit till att bussen håller tidsschemat även under högtrafik. Förhoppningen är att satsningen på BRT ska göra att fordonsökningen i Örebro bromsas och att fler väljer bussen framför bilen, säger Henrik Emilsson, projektledare för BRT på Örebro kommun.

I rapporten noteras även att cyklister fått något bättre framkomlighet på Rudbecksgatan till följd av sänkt hastighet för biltrafiken. Detta då det blivit enklare för cyklister att få grön våg i signalreglerade korsningar.

För biltrafiken har effekterna också varit de förväntade – något längre körtider och minskad trafik på Rudbecksgatan samt ökad trafik på Universitetsallén. Det finns dock flera faktorer som påverkar resandet i Örebro och hur biltrafiken utvecklas på närliggande gator bör följas upp efter att alla delsträckor för den första etappen, mellan Brickebacken och Tegnérlunden, är klara.

– Det är givetvis svårt att dra långtgående slutsatser redan nu när endast en begränsad del av BRT-linjen är utbyggd. Samtidigt visar rapporten tydligt att vi är på rätt väg och att fler ombyggda hållplatser, nya fordon med hög turtäthet och ytterligare framkomlighetsåtgärder med kortare restid som följd sannolikt kommer bidra till ännu fler resande, konstaterar Henrik.

Mer information

Utvärderingsrapporten utgår från resandestatistik från 2019 och 2022, mobildata från Telia Crowd Insight samt statistik från Örebro kommuns trafikmätningar. Rapporten har sammanställts av konsultföretaget Trivector på uppdrag av Region Örebro län och Örebro kommun.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login