Positiva resultat i insats Vilgot

By on 26 oktober, 2021
Arkivbild

NFC:s särskilda insats Vilgot, som rör grova brott, har lett till att de genomsnittliga handläggningstiderna för dessa specifika ärenden har halverats. Avdelningen ser också en minskning av den totala ärendebalansen.

– Vi ser att ärendebalansen utvecklas i en positiv riktning. Målsättningen är att sänka balansen ännu mera, säger Anna Stenfeldt Hennings, insatschef i insats Vilgot.

Insats Vilgot inleddes den 15 februari och syftet med insatsen är att korta handläggningstiderna för forensiska undersökningar för ärenden som gäller grova brott med frihetsberövade, brott där brottsoffret är särskilt utsatt och brott där unga är involverade.

Ärendebalansen, gällande totalt antal öppna ärenden, ökade under våren bland annat som en konsekens av det kraftigt ökade inflödet 2020 efter framgångsrika polisutredningar, men har efter september sjunkit med knappt 20 procent. Vid årsskiftet fanns 10 286 öppna ärenden, motsvarande siffra för september var 8 513. När det gäller handläggningstider för så kallade Vilgot-ärenden, som inkommit under insatsen och som avslutats fram till 30 september, är den genomsnittliga handläggningstiden 49 dagar jämfört med den genomsnittliga handläggningstiden vid årsskiftet som var 109 dagar.

Generellt kan sägas att ett ärende kan innehålla begäran om en eller flera undersökningar.

Under uppstarten av insatsen togs en rad beslut för att skapa förutsättningar för att kunna arbeta effektivt med de mest prioriterade ärendena. Bland annat har en översyn av de interna handläggningsprocesserna gjorts med syfte att förenkla och effektivisera komplexa flöden och ett extra anslag har gjort att ett antal personer kunnat anställas på viss tid vilket bland annat har inneburit att resurser kunnat frigöras för att jobba mera dedikerat med specifika och prioriterade uppgifter.

– Många av de åtgärder som har gjorts inom ramen för insats Vilgot är åtgärder där effekten inte har varit omedelbar. Till exempel har personal anställts vilka har en upplärningstid och vissa rutiner som införts, till exempel hur material prioriteras för undersökning, förväntas ge tydligare resultat framåt, säger Hanna Karlström, biträdande avdelningschef.

Insatsen har också präglats av god samverkan med Noa och polisregioner, gällande både prioriteringar och att gå igenom öppna ärenden för att kunna stänga eller begränsa ärenden som inte längre är aktuella att arbeta med.

NFC har även arbetat intensivt med att bland annat styra om vissa undersökningar mellan de olika driftställena för ett jämnare ärendeflöde. Förändringar har även skett när det gäller bedömning av vilket material som ska skickas till NFC i Linköping för undersökning.

Fram till det att insatsen avslutas, vid årsskiftet, kommer arbetet fortgå för att nå insatsens mål, men också säkerställa att uppnådda effekter kan behållas och ytterligare förstärkas även efter årsskiftet.

– Resultaten från insatsen så här långt är positiva och lärdomar dras löpande för att förstärka de långsiktiga effekterna, säger Svante Engelbrektsson, stabschef för insats Vilgot.

Insats Vilgot

Syftet med insats Vilgot är att korta handläggningstiderna för forensiska undersökningar kopplade till grova brott där personer sitter frihetsberövade, brott där brottsoffret är särskilt utsatt och brott där unga är involverade.

När insatsen inleddes var fokus att skapa förutsättningar för att identifiera, kvalitetssäkra, hantera och redovisa forensiska undersökningar kopplade till grova brott med frihetsberövade, där brottsoffret är särskilt utsatt och brott där unga är involverade, samt att korta handläggningstiderna för forensiska undersökningar i dessa ärenden. Ett annat fokus var att skapa förutsättningar för att minska den totala ärendebalansen, särskilt inom de områden där balanserna är som störst.

Arbetet med insatsen har skett, och sker fortsatt, i nära dialog med övriga aktörer inom Polismyndighetens utredningsverksamhet, Åklagarmyndigheten och med polisens nationella operativa avdelning, Noa.

Insats Vilgot startade den 15 februari i år och kommer att avslutas den 31 december.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Polisen

 

You must be logged in to post a comment Login