Positiva signaler för företagsklimatet på landsbygden

Av på 8 januari, 2017

Nu är det upp till bevis för regeringen och ändra kurs när det gäller förslagen; 3:12, förbud mot vinster i välfärden samt km-skatten då det går stick i stäv mot Landsbygdskommitténs slutbetänkande.

Småföretagarnas Riksförbund har tagit del av den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd, som presenterades idag. Kommittén har haft som utgångspunkt att landsbygderna ska ha samma förutsättningar att utvecklas som andra delar av vårt land och för oss småföretagare är det extra intressant att följa det övergripande perspektivet att öka landsbygdernas förmåga att ta tillvara förutsättningarna för företagsamhet och sysselsättning på ett långsiktigt hållbart sätt. Utredningen presenterar ett antal punkter kring näringsliv och företagande som kan påverka det lokala företagsklimatet på landsbygden positivt.

-ALMI Företagspartner AB:s uppdrag förstärks med ett ytterligare fokus som riktas mot företag i de glesa och mycket glesa landsbygdskommunerna. I synnerhet ska de platsbundna näringarna och till dem relaterad näringsverksamhet uppmärksammas.

-Det nationella utvecklingsbolaget Saminvest AB ges ett tydligare samhällsuppdrag att säkerställa att investeringar sker bland målgrupper, branscher och i geografiska områden där behovet av marknadskompletterande finansiering är som störst.

-Saminvest AB ges i uppdrag att investera i företag för tillväxt och förnyelse av ekosystemtjänstproducerande verksamhet i syfte att främja en snabbare omställning till en fossilfri och biobaserad samhällsekonomi.

-Vinnova ges i uppdrag att ta fram arbetssätt för att skapa förutsättningar för innovationer för företag i landsbygderna genom att bland annat vidareutveckla sitt arbete med att nå ut med innovationsstöd via rådgivare och forskare som är närvarande i landsbygderna och särskilt stödja innovationer som utvecklar lösningar och produkter för en snabbare omställning till biobaserad samhällsekonomi.

– Erfarenheterna från landsbygdsprogrammets nuvarande åtgärder med innovationsgrupper och europeiskt innovationspartnerskap (EIP) tillvaratas och vidgas till fler näringar och företagande i landsbygder än nuvarande avgränsning.

– Jordbruksverket, i samråd med Skogsstyrelsen, Vinnova och Naturvårdsverket, ges i uppdrag att identifiera hur kommande landsbygdsprogram kan bidra till omställningen till en biobaserad samhällsekonomi i linje med målen i Agenda 2030 samt målen om ett fossilfritt samhälle. Insatser i landsbygdsprogrammet ska även syfta till att stärka sambanden och utbytet mellan stad och land.

– Offentlig upphandling ska innehålla krav som motsvarar våra svenska miljökrav och regler för djurskydd.

-Aktörerna som ska samarbeta genom regionala exportcentra och Visit Sweden får i uppdrag att genomföra riktade insatser för att hjälpa företag i landsbygderna, i synnerhet de glesa och mycket glesa landsbygderna, att öka sina exportandelar.

– Ett paket med åtgärder, som förstärker varandra, ska riktas till 23 kommuner i norra och mellersta Sverige. I dessa kommuner har företagen särskilt svårt att utveckla sina företag på grund av långa avstånd, att man finns i en glest befolkade arbetsmarknadsregioner med ett näringsliv med förhållandevis begränsad branschbredd.

– Ett forskningscentrum inrättas för att utveckla och sprida kunskaper om entreprenörs- och företagsutveckling i landsbygder, i synnerhet i glesa och mycket glesa landsbygderna. Centrets kunskapsutveckling ska också öka medvetenheten om skillnader i kvinnors och mäns villkor för att driva och utveckla företag i landsbygderna. Ett viktigt mål är att skapa jämställda villkor för näringslivsutveckling.

-Tillväxtverket ges i uppdrag att utreda möjligheten till och utformningen av en servicegaranti vid myndighetsutövning riktat till små- och medelstora företag.

Småföretagarnas Riksförbund ser positivt på dessa förslag då de visar på en förståelse för vikten av ett bra företagsklimat för en levande landsbygd.

Nu är det upp till bevis för riksdag och regering att leva upp till dessa ambitioner. Småföretagarnas Riksförbund samverkar gärna i detta utvecklingsarbete. När politiker och tjänstemän skall komma fram till konkreta åtgärder händer det alltför ofta att perspektiv och verklighetsförankring saknas i den långa resan från ett slutbetänkande till leverans.

Vi får även hoppas att betänkandet leder till en kursändring där regeringen inser att förslagen om 3:12, förbud mot vinster i välfärden samt förslag om km-skatt är faktorer som motverkar ett företagsklimat i världsklass även på landsbygden och väljer att lägga dessa kontraproduktiva förslag i papperskorgen.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in