Priset på åker- och betesmark stiger

Av på 1 september, 2019

Förra året, 2018, var det genomsnittliga priset på åkermark i Sverige 90 700 kronor per hektar. Det är en ökning med 8 procent jämfört med 2017. Även priset på betesmark har ökat jämfört med 2017. För betesmark var ökningen 10 procent till 35 300 kronor per hektar.

Priset på åker- och betesmark skiljer sig beroende på var i Sverige marken finns. Det högsta genomsnittliga priset på åker- och betesmark var i produktionsområde Götalands södra slättbygder. Där minskade priset på åkermark med 10 procent jämfört med 2017 till 216 200 kronor. Betesmarkspriset ökade däremot med 21 procent till 106 800 kronor.

Grafiken visar prisutvecklingen för åker- och betesmark från 1990 till 2018:

I Övre Norrland har både åker- och betesmarkspriserna ökat mellan 2017 och 2018. Åkermarkpriset ökade med 15 procent till i genomsnitt 17 200 kronor per hektar och betesmarkspriset ökade med 10 procent till 6 200 kronor. I övriga produktionsområden är det genomsnittliga priset på en hektar åkermark mellan 23 400 och 133 300 kronor och det genomsnittliga priset på en hektar betesmark 10 000–51 300 kronor.

Så här beräknar vi markpriserna
Metoden för att skatta de genomsnittliga markpriserna baseras på de lantbruksfastigheter som sålts under år 2018 och där man genomfört ansökan om lagfart. År 2018 ingick knappt 2 400 försäljningar och knappt 14 900 hektar i beräkningarna. Det motsvarar cirka 0,8 procent av samtliga jordbruksfastigheter och mindre än 0,5 procent av den totala arealen jordbruksmarken i Sverige enligt Fastighetstaxeringsregistret.

Ny taxering sker vart tredje år för lantbruksfastigheter. År 2017 var senaste året då en ny taxering skedde. Om taxeringsvärdena för jordbruksmark ökar sin andel i förhållande till det totala taxeringsvärdet resulterar det i att beräkningsmodellen underskattar prisökningen mellanliggande år. Så har skett både 2015–2016 och 2012–2013. Det finns även en slumpmässighet i hur exklusiva marker sålts från år till år i de olika regionerna, vilket bidrar till variationer i prisutvecklingen.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in