Rädda Barnen släpper ny rapport

By on 20 januari, 2023
Foto: Rädda Barnen

På det som brukar kallas årets fattigaste dag, dagen innan barnbidraget den 19 januari, släpper Rädda Barnen en rapport som belyser hur asylsökande och nyanlända utrikesfödda mammor ser på sin egen och sina barns livsvillkor. Den finansiella situationen är en utmaning för samtliga mammor i studien.

I Sverige finns det idag en växande grupp utrikesfödda ensamstående mammor med minderåriga barn. En del av dem sitter fast i utdragna asylprocesser och flyttas mellan olika anläggningsboenden. Andra har fått uppehållstillstånd och kämpar med att etablera sig i det svenska samhället.

På det som brukar kallas årets fattigaste dag, dagen innan barnbidraget den 19 januari, släpper Rädda Barnen rapporten Starka mammor, trygga barn – en rapport om asylsökande och utrikesfödda ensamstående mammors situation i Sverige. I studien sätts mammornas berättelser i ett nationellt perspektiv med aktuell forskning och statistik. Rapporten är en del av projektet Starka mammor- trygga barn som finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Några resultat från studien:

  • Att genomleva utdragna asylprocesser eller att ha fått avslag men inte kunna lämna Sverige, medverkade till en situation som vi i den här rapporten beskriver som existentiell limbo. Situationen påverkade barnen negativt och barnkonventionen sågs av mammorna inte som en lag som var gällande för deras barn.
  • Boendesituationen påverkade både asylsökande och nyanlända men på olika sätt. Många asylsökande hade tvingats flytta flertalet gånger mellan lägenheter och anläggningsboenden i olika delar av Sverige. Detta upplevdes som mycket påfrestande, i synnerhet för barnen.
  • Att leva med begränsade ekonomiska resurser och på egen hand försörja barn var en utmaning för alla mammor som deltog i fokusgrupperna. Konsekvensen av den låga dagersättningen för asylsökande blir att barn lever i fattigdom under en särskilt avgörande fas i livet. Kanske att de behöver gå hungriga eller inte kan ha fritidsaktiviteter. Alla deltagare uttryckte en vilja att jobba och bli självförsörjande. Oregelbundna arbetstider och svårigheter med barnomsorg lyftes dock som ett problem som försvårade etableringen på arbetsmarknaden.

Citat från en mamma som deltagit i studien:

”Jag har så många problem. Maten den blir bara dyrare och dyrare. Jag kan inte köpa det mina barn behöver. Pengarna räcker inte. Hur ska jag kunna leva? Jag är mycket orolig och ledsen”.

”Jag får 3500 kr per månad och har två barn. Jag köper busskort för 720 kr. Sen har jag bara 2800 kvar att handla mat, kläder och allt annat för. Man behöver åka buss för att handla och ta barnen till skolan”.

Eva Harnesk, Rädda Barnens projektledare för Starka mammor – trygga barn, kommenterar resultaten från studien så här:

”Barnens situation påverkas av mammornas situation, något som också behöver beaktas i beslutfattningsprocesser och i stöd som riktas till asylsökande eller nyanlända ensamstående kvinnor med barn.”

Några av Rädda Barnens rekommendationer:

  • Regeringen bör vidta åtgärder som minskar barnfattigdomen för ensamstående och utrikes födda mödrar och deras barn, då de är särskilt sårbara och överrepresenterade i barnfattigdomsstatistiken.
  • Den svenska jämställdhetspolitiken och etableringsinsatser som riktas till utrikes födda bör i en större utsträckning anpassas för ensamstående mödrars situation.
  • Dagersättningen bör höjas så den ligger i nivå med riksnormen för försörjningsstöd, utifrån rätten till en skälig levnadsstandard. Enligt barnkonventionen ska inget barn diskrimineras på grund av sin migrationsstatus
  • Barn, unga och ensamstående föräldrar med erfarenheter av att leva i ekonomisk utsatthet bör i högre grad involveras i forskning och utredning om orsaker och konsekvenser av barnfattigdom i dagens Sverige.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Rädda Barnen

You must be logged in to post a comment Login