Regionalt | Högre läskunnighet bland nyinvandrade

By on 9 september, 2016
Antalet deltagare i SFI har ökat men antalet i läs- och skrivinlärning har minskat.

Att man kan läsa är en grundförutsättning för att kunna delta aktivt i samhället. Idag är det internationella läskunnighetsdagen – en dag för att påminna världen om vikten av läs- och skrivkunnighet som en drivkraft för utveckling. Dagen inrättades av Unesco 1966 och firar därmed 50 år i år. Akademikernas a-kassa kan konstatera att nyinvandrade är läskunniga i högre omfattning, och att andelen med kort utbildning har sjunkit. 

Utbildning förutsättning för arbete
Att kunna läsa och skriva är nyckeln till att kunna utbilda sig. Och utbildning är avgörande för att få jobb.

I Sverige har vi en framtida utmaning i att ha tillräckligt många i arbetskraften, de inrikesfödda (16-64 år) blir färre. För att kunna finansiera en framtida välfärd behöver vi därför en fortsatt invandring så att antalet i arbetskraften är fortsatt hög. Totalt behövs en nettoinvandring på 64 000 per år, och centralt är att arbetskraften har utbildning. Det konstaterade Arbetsförmedlingen i en rapport 2015.

Färre invandrare har behov av läs- och skrivundervisning
Med anledning av den internationella läskunnighetsdagen har Akademikernas a-kassa tittat på hur många av dem som läser svenska för invandrare (SFI) som inte kan läsa. Här ser vi en tydlig trend de senaste fem åren att både antalet och i ännu högre grad andelen invandrare som deltar i grundläggande läs- och skrivutbildning har minskat.

SFI har en utbildning som vänder sig till personer som har kort utbildning och som inte är så kallat funktionellt litterata, det vill säga som inte kan använda text och skrift i vardagen. Antalet som deltar i den utbildningen har nästan halverats på 5 år. 2010 var det 24 339 personer som behövde den utbildningen och 2015 var det 13 076. Detta samtidigt som det totala antalet deltagare i SFI går åt motsatt håll och har ökat med nästan 50 procent under samma period. 2010 var det 93 136 personer som deltog i SFI och motsvarande siffra 2015 var 138 386. Ser man på utbildningsnivån bland SFI-deltagarna har också andelen som har kort utbildning (0-6 år) sjunkit, från 25,4 procent 2010 till 17,9 procent 2015.

Akademiker har lägst arbetslöshet
Vi vet att möjligheterna att få jobb ökar avsevärt för dem som har som lägst en avslutad gymnasieutbildning. På Akademikernas a-kassa är vi väl medvetna om vikten av utbildning. Våra medlemmar är högutbildade och har mycket låg arbetslöshet, i dagsläget endast 1 procent. Vår statistik visar att arbetslösheten bland dem med endast förgymnasial utbildning är nästan fem gånger så hög än arbetslösheten bland akademiker.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login